Loos alarm over dalend animo voor leraarschap

Body: 
Het leraarsberoep raakt nog verder uit de gratie. Dieconstatering van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) trokafgelopen week de aandacht. Maar het planbureau gebruikte vervuildeen verouderde statistieken. Uit andere bronnen blijkt dat het animovoor het onderwijs juist herstelt.

Volgens het SCP-rapport 'Tussen overschot en tekort' kiezensteeds minder jonge leraren voor werk in het voortgezet ofberoepsonderwijs. De laatste jaren zou nog geen veertig procent vandegenen die daarvoor zijn opgeleid de stap naar de middelbareschool maken. De vakbonden stonden direct klaar om uit te leggenwaarom het leraarsberoep zo impopulair is.

Ook bij de lerarenopleidingen is het nieuws hard aangekomen."Dit wekt geen sterke indruk", vindt bijvoorbeeld directeur VictorSchipper van de exacte en sociale lerarenopleidingen bij deHogeschool Rotterdam en Omstreken. Maar volgens hem kloppen decijfers van het SCP niet. En hij staat niet alleen in dievisie.

Het planbureau lijkt op een dwaalspoor gebracht doorstatistieken waarin de populaire maar illegale 'vrije opleidingen'van lerareninstituten zijn meegeteld. Het gaat om communicatie- enmanagementvarianten. Ze gaven geen lesbevoegdheid, maar hunstudenten kwamen wel vaak als aanstaande leraar in de statistieken.Na ingrijpen van de minister zijn deze quasi-lerarenopleidingen in1998 opgeheven of verzelfstandigd. Maar nog steeds zorgen ze voorverwarring in de statistieken.

Directeur Schipper van de Rotterdamse lerarenopleidingen is zeerongelukkig over deze onjuiste beeldvorming. Volgens zijn gegevensvindt nog steeds ongeveer zestig procent van de afgestudeerdeleraren snel werk in het onderwijs. Bij de exacte vakken ligt datzelfs rond de tachtig procent. Ook over de toestroom van nieuweeerstejaars bij de lerarenopleidingen blijkt overigens verwarringte bestaan. Zo meldden de dagbladen eerder dit jaar een"dramatisch" dalende instroom bij de lerarenopleidingen. Dat kwamdoordat rond de duizend studenten in communicatievarianten in 1998voor het eerst niet meer in de statistiek meetelden. Bij de 'echte'lerarenopleidingen was er voor het eerst in jaren juist een lichtetoename van het aantal eerstejaars.

Die laatste trend lijkt zich dit studiejaar voort te zetten. InRotterdam is er zelfs sprake van sterke groei. De voltijd-opleidingen boekten met 160 eerstejaars een winst van dertigprocent. En de instroom in dedeeltijdopleidingen is zelfs bijnaverdrievoudigd, van zestig tot honderdzestig. "Er blijken dus weerméér mensen voor het onderwijs te kiezen", constateertinstituutsdirecteur Schipper. En bij tweedekansers is die toenamedus zelfs explosief te noemen.

HOP, Frank Steenkamp