Medische faculteiten weigeren extra studenten

Body: 
De universiteiten weigeren meer eerstejaarsgeneeskunde en tandheelkunde toe te laten. Alleen als zij ertwintig miljoen gulden bij krijgen, kunnen ze extra studenten aan,zeggen ze.

Minister Borst van Volksgezondheid wil graag dat het aantalplaatsen voor geneeskunde-eerstejaars vanaf het studiejaar2000/2001 omhoog gaat van 1875 naar 1930. Tandheelkunde moet van240 naar 260 eerstejaars. Kort geleden nam de Tweede Kamer datstandpunt ook al in. Die wil met de extra eerstejaars tekorten opde arbeidsmarkt bestrijden.

Maar de universiteiten houden vast aan de huidige omvang vangenees- en tandheelkunde. Dat zijn dure studies, zeggen zij, enuitbreiding ervan kost dus veel geld. Voor 75 extra studentendenken ze twintig miljoen nodig te hebben. Alleen als ministerHermans hen dat geld geeft, willen zij extra eerstejaars plaatsbieden. Dat laten zij één dezer dagen aan de ministerweten.

Maar Hermans heeft vooralsnog geen geld uitgetrokken voor deextra studenten. Wel heeft hij al laten doorschemeren dat hijdaarnaar op zoek wil gaan. Op z'n vroegst in de loop van hetvoorjaar zal blijken hoever hij de universiteiten tegemoetkomt.

HOP, HO