Meer eerstejaars dan verwacht

Body: 
Met ruim 450 méér eerstejaars dan vorigjaar maakt de Universiteit Utrecht dit jaar een groei door vanbijna 11 procent. Alleen bij de faculteiten RuimtelijkeWetenschappen en Farmacie is er sprake van teruggang, voor hetoverige is er op alle fronten een toename van propedeuse-studenten.Koploper is Godgeleerdheid, waar het aantal eerstejaarsméér dan verdubbelde.

Grote groeiers zijn Wijsbegeerte (bijna dertig procent),Godgeleerdheid (bijna 55 procent), Sociale Wetenschappen (bijnatwintig procent) en Letteren en Rechtsgeleerdheid (beide ruimachttien procent). Ook bij de 'harde bèta's, waar deAdviesraad voor Wetenschap en Technologie zich onlangs nog zopessimistisch over uitliet, is er in Utrecht sprake van een toenamevan eerstejaars-aantallen: bij Natuur- & Sterrenkunde met 11,6procent, bij Scheikunde met 8,8 procent en bij Wiskunde &Informatica met 13,8 procent. Daarbij groeide wiskunde meer daninformatica.

Wat de studierichtingen binnen de 'grote' faculteiten Letterenen Sociale Wetenschappen betreft: het gaat slecht met Italiaans,kunstgeschiedenis, muziekwetenschap, Portugees en vooral Duits (eenhalvering). Maar het gaat daarentegen weer érg goed bijAlgemene Letteren, Nederlands, Frans, Geschiedenis en vooralTheater-, Film- en Televisiewetenschap (een groei van ruim zeventigprocent).

In de sociale faculteit zitten alle vakgroepen in de lift.Grootste groeiers zijn sociologie, dat zijn aantalpropedeusestudenten zag verdubbelen, en psychologie waar een kwartméér eerstejaars aantrad.

Ondanks de groei van het totaal aantal eerstejaars met 10,8procent (in 1998: 4.178 ten opzichte van 4.631 in 1999) is hettotaal aantal ingeschrevenen aan de UU licht gedaald met 0,3procent (21.439 vorig jaar tegenover 21.370 dit jaar).

AH

Eerstejaars-aantallen

Faculteit 1998 1999

Aardwetenschappen 43 47

Biologie 198 191

Diergeneeskunde numerus fixus op 175

Farmacie 213 172

Geneeskunde numerus fixus op 300

Godgeleerdheid 46 71

Letteren 676 799

Natuur- & Sterrenkunde 95 106

Rechtsgeleerdheid 947 1.131

Ruimtelijke Wetenschappen 310 268

Scheikunde 114 124

Sociale Wetenschappen 947 1.131

Wijsbegeerte 94 122

Wiskunde & Informatica 167 190

University College maximale toelating op 188

Zie ook het Redactioneel