Meer eerstejaars dan vorig jaar

Body: 
Het aantal eerstejaars aan de Universiteit Utrecht istoegenomen. De meeste faculteiten hebben dit jaar meer studentenbinnengekregen dan het afgelopen jaar. Farmacie is de enigefaculteit waar het aantal aanmeldingen wat terugloopt.

Het is nog iets te vroeg om definitieve cijfers te geven, zeggende verschillende woordvoerders van de faculteiten. Ze houden nogeen slag om de arm, maar uit de opgegeven getallen kan voorzichtigworden geconcludeerd dat er dit jaar minimaal 250 eerstejaar meerrondlopen op de UU dan vorig jaar.

Bij sociale wetenschappen hebben zich 1057 studenteningeschreven en verwacht wordt dat daar nog 150 bij komen. Vorigjaar kozen 960 jongeren voor een studie bij sociale wetenschappen.Procentueel zit de grootste groei waarschijnlijk bijgodgeleerdheid. "Vijftig procent", klinkt het blij. "We hebben nu55 voltijders."

De faculteit rechtsgeleerdheid kruipt omhoog uit het dal waar zevorig jaar in waren beland. "Toen hadden we 606 eerstejaars. Sinds1976 hebben we niet zo weinig nieuwe studenten binnen gekregen. Ditjaar zijn er al 75 meer voltijders. We rekenen op 700 eerstejaars.Ons record is 1000. Dat was in 1991."

Farmacie lijkt minder in trek. Dinsdag hadden 171 nieuwestudenten zich ingeschreven. Dat zijn er dertig minder dan vorigjaar. Letteren onthoudt zich van het noemen van getallen. "Het isecht nog te vroeg. Vorig jaar waren het er 675. Nu zeker meer,vooral bij theater, film en televisiewetenschappen. In oktoberweten we meer."

De voorlopige uitslag:

aardwetenschappen (helaas niet bereikbaar), biologie 190,diergeneeskunde 175, farmacie 171, geneeskunde 247, godgeleerdheid55, letteren ??, natuur en sterrenkunde (slag in de lucht, cijferszijn donderdag pas bekend) 100, rechtsgeleerdheid 800, ruimtelijkewetenschappen 315, scheikunde (naar verwachting ongeveer) 70,sociale wetenschappen 1057, wijsbegeerte 59, wiskunde 46 eninformatica 140 (verwachten er 160).