Meer geld voor vrouwelijke wetenschappers

Body: 
Er komt meer geld om vrouwen te benoemen alswetenschapper. In elk geval de biologie en de geologie profiterendaarvan. Andere vakgebieden zullen volgen.

Het geld komt van de landelijke onderzoeksorganisatie NWO. Hetzogeheten gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen (deNWO-afdeling die geld verdeelt voor de biologie, de geologie en deoceanografie) gaat in tien jaar 7,5 miljoen gulden uittrekken voorvrouwelijke wetenschappers.

Het grootste deel van het geld is bestemd om voltijds banen omte zetten in twee deeltijdfuncties van samen bijna anderhalve baan.Als een universiteit op één van die twee plekken eenvrouw benoemt, krijgt ze geld van NWO. Ze moet dan wel beloven detwee aangestelde onderzoekers na vier jaar in vaste dienst tenemen.

NWO hoopt met dit project het aantal vrouwelijke universitairdocenten (UD's) in de betrokken vakgebieden op te krikken. Bij deaardwetenschappen is zeven procent van de UD's vrouw, bij biologiezestien. Daarmee blijven deze disciplines achter bij het landelijkgemiddelde, dat op twintig procent ligt. Dat is vreemd, omdat er indeze vakken relatief veel vrouwelijke aio's rondlopen.

Andere gebiedsbesturen binnen NWO zullen binnenkort hetvoorbeeld van de biologen en aardwetenschappers volgen. Welkevakken daarvan zullen profiteren en hoeveel geld daarmee gemoeidis, is nog niet bekend.

Twee weken geleden presenteerde NWO al een plan om de komendejaren dertig vrouwelijke universitair hoofddocenten (UHD's) extrate benoemen. Zo moet het aantal 'professorabele vrouwen' vergrootworden. Dit plan, Aspasia gedoopt, kost NWO anderhalf miljoengulden.

HOP, HO