Meer inkomsten voor UU

Body: 
Het gaat financieel gezien goed met de UniversiteitUtrecht. In de begroting van 2001 is 5,2 miljoen gulden over dienog nader verdeeld gaat worden. Daarnaast blijkt dat het negatievebeeld dat de begroting van 2000 liet zien, positief kan wordenbijgesteld. Zoals de zaken er nu voor staan, wordt een positiefeindsaldo van vijftien miljoen verwacht, zegt de financile man vande UU P. Vijfhuizen.

De Universiteit Utrecht krijgt het komende jaar miljoenen meervan het rijk dan in de laatste meerjarenbegroting werd verwacht. Intotaal geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen677 miljoen gulden aan Utrecht. De stijging zit in de verhoogdepersoneelslasten, het groeiende aantal eerstejaars, diploma's enpromoties en de verhoging van de numerus fixus van diergeneeskundeen geneeskunde. Ook de komende jaren zal door onder meer eentoename van het aantal studenten de rijksbijdrage blijvenstijgen.

Het extra rijksgeld stopt het college van bestuur het komendejaar in de nieuwe opleidingen Domeingerichte Economie, Bestuur- enOrganisatiewetenschap, Communicatie- en Informatiewetenschappen enInformatiekunde. Ook is al extra geld uitgetrokken voor nieuwonderzoek, de co-financiering van de vernieuwingsimpuls vooronderzoek en de stijgende kosten van ICT. Daarnaast is dus nog eenpost 'nader te verdelen' van 5,2 miljoen over.

De faculteiten en diensten kunnen dus nog een extraatje tegemoetzien als de miljoenen via de universitaire verdeelsleutel wordenuitgegeven. Dat komt goed uit voor veel faculteiten en enkelediensten die in hun meerjarenbegroting laten zien flink in tezullen teren op hun reserves. Dit komt in de meeste gevallendoordat er wordt genvesteerd in nieuw onderwijs en onderzoek ofomdat de faculteiten voor een ingrijpende herziening van hunorganisatie staan.

Of er aan het einde van 2001 geld overschiet, valt nog tebezien. Volgens controller P. Vijfhuizen is dat echter niet teverwachten. In de huidige begroting is namelijk geen geldgereserveerd voor de invoering van het angelsaksische ofwel hetbachelor-masteronderwijssysteem waaraan de faculteiten al volopwerken. De aanloop tot de invoering van het zogenoemde bama-systeemin 2002 kan nog een investering vereisen.

GK

Zie ook het Redactioneel (Rubrieken)