Meer studenten? Meer geld!

Body: 
Voor het eerst sinds jaren krijgt het hoger onderwijs extra geldvoor het groeiende aantal studenten. Minister Hermans heeft daarzo'n 170 miljoen gulden voor uitgetrokken. Dat staat in dezogeheten suppletore onderwijsbegroting die minister Hermans naarde Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgend jaar krijgen hogescholen enuniversiteiten er al 114 miljoen bij. In het jaar 2003 zal datbedrag zijn opgelopen tot 172 miljoen. Hermans breekt daarmee methet beleid van de afgelopen jaren. Al vanaf de jaren tachtig krijgthet hoger onderwijs een vast bedrag, onafhankelijk van destudentenaantallen. Omdat die aantallen stegen, hadden hogescholenen universiteiten per student steeds minder te besteden. Deinvesteringen in het hoger onderwijs staan los van de grotebezuinigingen uit het regeerakkoord van Paars II. Die gaan gewoondoor, en dat betekent dat de universiteiten 300 en de hogescholen170 miljoen moeten inleveren. Een groot deel van het extra geld datHermans nu voor het hoger onderwijs uittrekt, gaat waarschijnlijknaar het hbo. Daar groeit het aantal studenten het hardst.