'Met langlopende groepen hoeven we echt niet meer aan te komen'

Body: 
EUG op zoek naar duidelijk profiel

'Met langlopende groepen hoeven we echt niet meer aan tekomen'

Er zijn genoeg studenten die belangstelling hebbenvoor het geloof. Maar actief worden in de studentengemeente, dat iseen tweede. De EUG, de Oecumenische Studentengemeente Utrecht geeftde moed niet op en probeert nieuwe wegen om zichzelf onder deaandacht te brengen. "'Zieltjes winnen', dat is niet onze taak. Hetbelangrijkste is dat iedereen weet dat we er zijn."

Geen Hollandse pot maar gado gado met rijst. De zes deelnemersaan de eetgroep Spek en Bonen geven om beurten hun bord door zodatCasimir Struijk - de gelegenheidskok van deze avond - enstudentenpastor Jasja Nottelman - koksmaat - kunnen opscheppen. Danwordt een moment stilte in acht genomen. De twee katholieken in hetgezelschap slaan een kruis, de zes protestanten sluiten deogen.

Begin januari ging de nieuwste activiteit van de EUG van start:een wekelijks eetgroep. Voor EUG-leden, maar ook voor studenten vanbuiten, die eens wat meer willen horen over de activiteiten van destudentenkerk. Zonder verdere verplichtingen, want je mag besteenmalig aanschuiven aan de eettafel bij Cunera aan deNieuwegracht.

De jongeren die deze donderdagavond om de tafel zitten hebbenallemaal al een band met de EUG. Matthias zit in delithurgiecommissie, Wilmer en Roeland in de publiciteitscommissie,Fran ois is beheerder van het pand, Pieter zingt in het koor entheologiestudent Casimir loopt stage bij de EUG. Maar daar komen zepas in de loop van de maaltijd achter. De meesten kenden elkaarniet of hooguit van gezicht. Voor studentenpastor Jasja Nottelmandie de eetgroep oprichtte, het bewijs dat de eetgroep zinheeft.

Bovendien blijkt het een uitgelezen moment om te lobbyen.Casimir verzucht dat hij nog mensen nodig heeft om de dienst vanmaart voor te bereiden. "Is dat niet iets voor jou?" probeertMatthias bij zijn buurman Roeland. Die zegt voorzichtig dat het hembest interessant lijkt om zo'n dienstvoorbereiding eens mee temaken. En daarmee is de zaak beklonken: Roeland zal zich maandagmelden voor de eerste bijeenkomst.

Kloosterweekend

Studentenkerken in Nederland beleven moeilijke tijden.Studietijdverkorting en een almaar slinkende studiebeurs maken datstudenten moeten wikken en wegen met de kostbare vrije tijddieoverblijft. En de animo voor het lidmaatschap van eenstudentenvereniging of een sportclub is groter dan dat van de EUG,de Oekumenische Studentengemeente Utrecht.

Dat de hedendaagse student helemaal geen interesse heeft invragen van levensbeschouwelijke aard, dat wil er niet in bijstudentenpastor Tejo van der Meulen die al zo'n achttien jaar indienst is van de EUG. "Voor mijn promotieonderzoek heb ik in 1996aan vijftien procent van de voltijdstudenten een vragenlijstgestuurd. Ik peilde daarin hun belangstelling voor geloof, God enkerk. En die bleek bij het gros van de studenten aanwezig tezijn."

Maar belangstelling hebben voor geloof en actief zijn in destudentenkerk zijn twee verschillende dingen. Dat merkte JasjaNottelman, toen zij in september 1998 in dienst trad van de EUG."De eerste keer dat ik op zondagochtend in de Janskerk kwam, moestik de studenten zoeken met een loepje." Er waren veel meeroudstudenten die inmiddels baan en gezin combineren, danstudenten.

Bij de gespreksgroepen die op een doordeweekse avond wordengehouden, varieert de opkomst van studenten. Een medewerker van hetsecretariaat pakt er de cijfers over het afgelopen jaar even bij.Honderdtien studenten hebben in 1998 geholpen bij de voorbereidingvan de diensten. Een cursus bijbellezen werd door 23 studenten entwee niet-studenten gevolgd. Bibliodrama trok achtbelangstellenden, van wie er vijf studeerden. In de twaalfkoppigebelijdenisgroep zaten twee studenten. Maar daarentegen is debelangstelling voor het kloosterweekend elk jaar groter dan detwaalf plaatsen die er te vergeven zijn.

De zes studentenpastores van de EUG laten zich niet ontmoedigendoor de aantallen. Voor het eerste kwartaal van 1999 bieden ze maarliefst 22 gespreksgroepen aan. Wel zijn er enige concessies gedaanaan de wensen van de hedendaagse student.

Tejo van der Meulen: "Met langlopende groepen hoeven we echtniet meer aan te komen. Vroeger kwam een gespreksgroep twaalf keerbij elkaar. Nu maximaal vijf keer. Het is allemaal wat vluchtigergeworden. Persoonlijk vind ik dat jammer, want om met zo'n clubdrie maanden bezig te zijn met een boek, dat schept een hele hechteband, er groeit dan echt iets. Aan de andere kant: de kortlopendegroepen bieden het voordeel dat mensen die zich in maart aanmeldenhooguit een paar weken hoeven te wachten voor ze kunnen beginnen.Terwijl we vroeger moesten zeggen: helaas, kom in september maarterug."

Slogan

Ook de belangstelling van studenten is gewijzigd, in de achttienjaren dat Van der Meulen meedraait. "Vroeger waren politieke enmaatschappelijke thema's zeer in trek. Het politiek café datwe maandelijks organiseerden trok veel belangstellenden. En nuboeit dat studenten niet meer."

Zijn collega Jasja Nottelman vindt wel dat er meer moet gebeurenom studenten te bereiken dan het drukken van een fraaie folder metalle activiteiten van de EUG alleen. "Ik ben aangesteld voor deHogeschool dus dan moet je ook zorgen dat ze je daar kennen. Laatstheb ik het decanenoverleg bijgewoond. Nu de decanen mijn gezichtkennen, hoop ik dat ze studenten die met bepaalde vragen naar hentoekomen, naar ons doorverwijzen." Maar om tijdens de pauzes destudenten zelf aan te klampen, gaat haar weer te ver. "Ik ben nietzo van het zieltjes winnen. Mijn doel is niet om studenten tebekeren of lid te maken van de EUG. Maar als studentenpastor heb jevooral de taak om duidelijk te maken dat je in de stad aanwezigbent en dat ze naar je toe kunnen komen."

In hun pogingen om meer studenten te bereiken, hebben depastores de hulp ingeroepen van een aantal studenten. Zes van henhebben zich verenigd in de publiciteitscommissie. En zij denken meeover hoe ze aan hun medestudenten beter kunnen overdragen waar deEUG voor staat.

Wilmer de Jong en Roeland Sluiskes, respectievelijk vierdejaarsmuziekwetenschap en sociale geografie en allebei gereformeerd, zijnnu een jaar lid van de publiciteitscommissie. Hun activiteiten totop heden: tekstwijzigingen suggereren voor folders, een inleidendetekst schrijven in het programmaboekje, posters bedenken, deInternetpagina verbeteren.

Het meest gewaagde tot nu toe is hun voorstel aan de EUG-leidingom de naam in te ruilen voor een andere. Roeland: "EUG,Oekumenische Studentengemeente Utrecht, dat werkt niet meer. Demeeste studenten weten niet eens wat oekumenisch betekent."

"De nieuwe naam moet duidelijker zijn", vindt Wilmer. Tweewoorden moeten er in elk geval in: studenten en Utrecht. Maar ofhet dan Utrechtse Studentenkerk, Utrechtse Studentengemeente ofUtrechts Studentenpastoraat moet worden, daar zijn ze nog nietuit.

Tot hun opluchting werd hun voorstel niet bij voorbaat van dehand gewezen door de oudgedienden binnen de EUG. Wilmer: "We warenbang dat die erg gehecht zouden zijn aan de huidige naam. Maar hunreactie was: als jullie vinden dat de naam anders kan, dan moetenwe er maar eens met zijn allen over praten."

Maar zal een nieuwe naam ook meer studenten trekken? Roeland:"Tja, da's afwachten. We willen in elk geval dat de naam de ladingbeter dekt."

Wat is die lading dan, kunnen ze dat in twee zinnen samenvatten?Misschien in een wervende slogan? Lange stilte. Denkpauze. Roelandlacht: "Daar zijn wij al een jaar over aan het denken en praten."Wilmer, uiteindelijk: "Ruimte. Er moet iets met ruimte in: jekrijgt de ruimte om na te denken en te ontdekken wat voor joubelangrijk is. Door daar met anderen over te praten. En door teluisteren naar wat andere geloven te zeggen hebben." Want voor destudenten die het niet weten: oekumenisch betekent dat protestantenen rooms-katholieken samen één kerk vormen.

Karin Alberts