MilieukundeDe generalisten volgen onderwijs binnen de'studierichting' Milieukunde, die is ondergebracht bij de faculteitRuimtelijke Wetenschappen. Konden studenten vroeger pas 'instromen'in deze studierichting na twee jaar een ander vak te hebbengevolgd, vanaf komende september kan dat al na het eerste jaar. Naeen propedeuse Biologie, Rechten of Aardwetenschappen bijvoorbeeld,kun je dus met Milieukunde beginnen, en wel met een natuur- ófeen maatschappijwetenschappelijke variant. Die studie kenmerkt zichdoor interdisciplinariteit: vanuit diverse vakgebieden wordt ernaar het milieu gekeken. Als het zinnig is, zélfs vanuit eenmix van natuur- en maatschappij vakken.

In dit katern leggen twee van de vier hoogleraren diede studierichting Milieukunde rijk is uit waaruit die 'profilering'nu eigenlijk bestaat, en wat ermee beoogd wordt. Studenten en eenafgestudeerde vertellen over hoe ze Milieukunde in Utrecht ervaren.Een door de Europese Unie gefinancierd onderzoeksproject naar deverdroging in het stroomgebied van het riviertje De Dommel wordtover het voetlicht gebracht. En tenslotte: de activiteiten omtrent'greening the curriculum'; het streven om voor belangstellenden invrijwel elke studierichting in ieder geval een kleine portie'duurzame ontwikkeling' in te brengen.


Colofon

Deze special is een gezamenlijke uitgave van hetUtrechts Universiteitsblad en de studierichting Milieukunde van defaculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Het verschijnt als bijlage bijhet U-blad van 12 november 1998 en als afzonderlijke uitgave in eenoplage van 2000 exemplaren, te verspreiden door destudierichting.

Coördinatie: Armand Heijnen, Ton Rijken

Redactie: Christiaan Bonebakker, Joke van der Glas,Armand Heijnen, Frans van Mieghem

Fotografie: Maarten Hartman, Stijn Rademaker

Illustratie: Albo Helm

Eindredactie: Armand Heijnen