Miljoenen extra voor onderzoek

Body: 
Minister Hermans steekt tien miljoen gulden extra inwetenschappelijk onderzoek. De alom bekritiseerde stimulans voortoponderzoek verdwijnt. Deze 'dieptestrategie' hield in dat heelveel geld over heel weinig onderzoeksgroepen verdeeld werd.

Dat staat volgens ingewijden in een concept van hetWetenschapsbudget, het stuk waarin minister Hermans zijnwetenschapsbeleid van de komende jaren uiteenzet. Dat stukverschijnt later deze maand. Over de punten, de komma's en ook overde precieze bedragen moet nog beslist worden.

Hermans onderkent in het Wetenschapsbudget in elk geval hetgevaar dat het niveau van de Nederlandse wetenschap afglijdt als erniet meer geld voor komt. De afgelopen tien jaar moest dewetenschap louter bezuinigen. Hermans breekt met die trend door eenbescheiden bedrag - volgens het concept tien miljoen gulden - extrate investeren.

Ook in andere opzichten kiest Hermans een andere koers dan zijnvoorganger Ritzen. Die had de universiteiten zo ver gekregen dat zehonderd miljoen gulden vrijmaakten voor het stimuleren vantoponderzoek. Dat geld zou verdeeld moeten worden over zo'n tientopgroepen.

De eerste ronde van deze zogeheten dieptestrategie is vorig jaaral uitgevoerd. De landelijke onderzoeksorganisatie NWO selecteerdezes groepen, alle in de b├Ęta-hoek, die samen vijftig miljoenkregen. Volgens de plannen van Ritzen zou in 2002 de tweede rondemoeten plaatsvinden.

Maar de wetenschappelijke wereld is sceptisch over deze tweederonde. Het geld kan beter verdeeld worden over een groter aantalkleinere groepen, vindt men alom. Dan zouden ook alfa- engammagroepen ervan kunnen profiteren. Die zijn vaak simpelweg nietin staat grote bedragen te verstouwen.

Hermans heeft naar deze kritiek geluisterd. Volgens hem moet deresterende vijftig miljoen gulden uit de dieptestrategie plus hetgeld dat hij zelf nog extra belooft, gestoken worden in eenvernieuwingsfonds. Het geld moet niet aan toponderzoek besteedworden, maar liever aan onderzoek op gebieden waar vernieuwingen teverwachten zijn.

Voor de verdeling van het geld kan worden aangesloten bij demethode die NWO gebruikt voor haar 'thematische lijn'. De ministergeeft dan globaal aan op welke gebieden onderzoek gewenst is. Deonderzoekswereld zelf werkt de thema's verder uit. NWO vraagt deuniversiteiten met plannen te komen en verdeelt uiteindelijk hetgeld.

HOP, HO