Minister Hermans houdt de hand op de knip

Body: 
Hoe de invoering van het bachelor- mastermodel zaluitpakken, weet minister Hermans niet. Maar het mag geen extra geldkosten.

Hermans zei dat tijdens het debat over de onderwijsbegroting. DeTweede Kamer wilde van hem een garantie dat studenten, hogescholenen universiteiten er financieel niet op achteruit gaan in hetnieuwe model. Daar zijn sommige fracties bang voor, omdat Hermansverwacht dat het bedrijfsleven sommige universitaire masterstudieszal willen sponsoren.

De vrees voor bezuinigingen lijkt niet misplaatst. Onlangsvertelde Hermans de landelijke studentenorganisaties LSVb en ISOdat de overheid de masterstudies mogelijk niet tot in lengte vandagen zal bekostigen. Als Nederland ooit weer de broekriem moetaanhalen wegens economische tegenvallers, hield Hermans destudenten voor, dan zal de overheid als eerste de masters "eruitdoen".

In het debat met de Kamer probeerde de minister die vrees weg tenemen. "Er is geen sprake van een geheime agenda of verkaptebezuinigingen op het hoger onderwijs", zei hij. "Maar ik ga ookgeen zak geld geven en zeggen: kijkt u maar wat u er mee doet."

Toch is er nog wel degelijk een andere bezuiniging op komst.Hermans wil hogescholen en universiteiten geen vergoeding meergeven voor studenten die een tweede of derde studie doen. Datlevert hem op termijn 50 miljoen gulden per jaar op.

De Kamer wees erop dat stapelen van studies in de Nederlandsekenniseconomie steeds belangrijker wordt. Aanvankelijk wilde deKamer de bezuiniging dan ook ongedaan maken. Later werd datafgezwakt: de fracties wilden vooral uitleg van de minister.

In die uitleg moet Hermans aangeven om welke studenten het nueigenlijk gaat. In het debat noemde hij als voorbeeld een jurist,die op 35-jarige leeftijd nog economie wil studeren. Hermans: "Moetde overheid dat betalen? Of is dat de verantwoordelijkheid van hetindividu?"

Studenten mogen alleen de eerste opleiding volgen op rekeningvan de overheid, stelt Hermans. Wie later nog een diploma wilhalen, moet dat maar doen via zijn werkgever, of op eigenkosten.

De Kamer wacht Hermans' uitleg voorlopig af. Maar de LSVb en hetISO zijn er niet gerust op. "Nu is het nog duidelijk wat een eersteopleiding is", zegt een woordvoerder van het ISO. "Maar straks? Alswe niet uitkijken, wordt de bachelorfase gezien als je eersteopleiding. Wil je daarna een masterstudie doen, dan moet je diezelf maar betalen."

HOP, MtW