Mishandeling

Body: 
Prof.dr W. Wolters, hoofd van de psycho-sociale afdeling van hetWilhelmina Kinderziekenhuis pleit in het huisorgaan Scan, voor eenregistratie van ouders die hun kinderen mishandelen als gevolg vanhet syndroom M√ľnchhausen bij proxy (Mbp). Het gaat om eenzeldzame ziekte die een ouder ertoe drijft zijn eigen kind ziek temaken, teneinde zelf aandacht te krijgen. Wolters vermoedt dat hetper jaar om hondervijftig tot tweehonderd kinderen gaat. Dr. R.Holl, voorzitter van de Nederlandse vereniging van kinderartsengelooft niet dat het er zoveel zijn en is tegen registratie. Hijvindt dat er voldoende instanties zijn tot wie en arts zich kanwenden, ook zonder dat er een lijst bestaat. Wolters heeft voorzijn eigen ziekenhuis een stappenplan opgesteld dat aangeeft hoehet personeel moet handelen als het denkt te maken te hebben meteen geval van Mbp.