Modulenreductie Letteren opgeschort

Body: 
De directeuren van de onderwijs- enonderzoeksinstituten van Letteren hebben het faculteitsbestuurgevraagd de voorgenomen modulenreductie tijdelijk op te schorten.Volgens de directeuren is het noodzakelijk bij de operatie rekeningte houden met de beoogde omvorming van het onderwijs naar hetBachelor-Mastermodel.

"Het is niet handig nu te praten over een ingrijpende wijzigingvan het huidige onderwijsprogramma, wanneer je dat over twee jaarweer moet doen", zegt prof.dr. Bertens, directeur van hetOnderwijsinstituut Vreemde Talen. "Stel dat je nu gaat snijden ineen specialisatie die later nodig blijkt te zijn voor eenMastertracé dat je wilt ontwikkelen." Bertens was deinitiatiefnemer van een overleg tussen de directeuren, datresulteerde in een brief naar het faculteitsbestuur, waaringevraagd werd om een adempauze in de reorganisatie van hetonderwijsaanbod.

Vorige week donderdag vond er een gesprek met hetfaculteitsbestuur plaats. De directeuren stelden voor om zelf eenplan op te stellen, waarbij de Bologna-verklaring werd betrokken.Ook het huidige vijf-blokkensysteem zal waarschijnlijk wordenheroverwogen. Het faculteitsbestuur stemde bij die gelegenheid inmet de vraag van de directeuren.

Directeur J. Middelberg zegt "blij te zijn"met het initiatiefvan het directeurenoverleg. "De heren denken dat er alternatievenzijn. Daar ben ik niet ongelukkig mee. Integendeel. Het gaat om eengrote operatie, het is mooi dat de verantwoordelijken daarideeën over hebben. Dat creëert draagvlak." Dedirecteuren benadrukken dat hun actie wordt ondersteund doorprof.dr. T. Pollmann die door het faculteitsbestuur was aangesteldde problematiek uit te werken.

De directeuren hebben het voornemen om voor de zomervakantie meteen voorstel te komen. Zij benadrukken dat de randvoorwaarden zoalsdie door het faculteitsbestuur in het meerjarenplan zijn vastgelegd-en die moeten leiden tot een bezuiniging van tien miljoen-overeind blijven. Binnen vier jaar zal de formatie dus met twintigprocent moeten worden teruggebracht. Ook het voornemen hetonderwijsaanbod al vanaf 2001-2002 met de helft terug te brengenblijft overeind.

XB