Multicultureel onderzoek gehonoreerd

Het eerste project dat in de prijzen viel betreft hetmultidisciplinaire onderzoek Interactie in en rondom de school alsmiddel van in- en uitsluiting waaraan naast het Utrechts instituutvoor Linguïstiek OTS (UilOTS) ook het onderzoekscentrum voorArbeid, Welzijn en Sociaal-economisch Bestuur (AWSB), hetFreudenthal Instituut van de faculteit Wiskunde en een groepGroningse taal- en communicatiewetenschappers deelnemen.

De onderzoeksgroep wil op multi-etnische scholen in het lagervoortgezet onderwijs de interactie tussen leerlingen onderling entussen leraren en leerlingen tijdens wiskundelessen analyseren."Dat allochtone leerlingen minder kansen hebben in het Nederlandsonderwijs is een bekend feit. Onze werkhypothese is dat de matewaarin en de manier waarop leerlingen participeren in hetleerproces bepalend is voor die verschillen", zegt prof.dr. W.Herrlitz. De onderzoeksgroep gaat tevens bestuderen in hoeverrescholen die bewust beleid formuleren om allochtone leerlingen bijhet leerproces te betrekken succesvol zijn.

Het tweede onderzoeksvoorstel Multiculturaliteit in misdaad enstrafrecht is een initiatief van prof.dr. F. Bovenkerk en hetWillem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. "Ongeveer dehelft van de mensen die met het Nederlands rechtssysteem inaanraking komt is allochtoon", vertelt Bovenkerk."Uitvoeringsorganisaties als de politie of het gevangeniswezenmerken steeds vaker dat hun vertrouwde Hollandse aanpak niet werktof zelfs contraproductief is. Eenlingen binnen die organisatieproberen nu creatieve oplossingen te verzinnen. Wij willen wetenwelke dat zijn, of ze helpen en of het strafrechtelijk allemaalmag. Daarnaast stellen we de rechts-filosofische vraag of hetstrafrecht zich nu beweegt in de richting van een pluralistischstelsel."

Het NWO deelprogramma MPS maakt onderdeel uit van het bredereonderzoeksthema Sociale Cohesie, tevens een zwaartepunt in deUtrechts breedtestrategie. Na twee subsidieronden zijn vijf van dein totaal elf gehonoreerde aanvragen afkomstig uit de Utrechtsekoker. In drie gevallen betreft het een samenwerkingsverband metandere universiteiten. In een zesde onderzoek, Pluriformiteit intaal en cultuur (een buurtonderzoek in de Utrechtse wijk Lombok),wordt bovendien door Utrechtse wetenschappers deelgenomen.

Dit resultaat kan volgens het interfacultaire Center forResearch on In- and Exclusion (CRIE) dat in 1996 door het CvB werdgestart als een groot succes worden beschouwd. Het CRIE probeertdoor middel van aanjaagpremies en gerichte adviezenonderzoeksgroepen in staat stellen succesvolle subsidieaanvragen ophet gebied van Sociale Cohesie in te dienen. Daarnaast hoopt hetcenter samenwerking tussen verschillende Utrechtse faculteiten enonderzoeksgroepen in dat onderzoeksveld te bewerkstelligen.

Xander Bronkhorst