Nederland bijna poliovrij

Body: 
Om ervoor te zorgen dat Nederland op korte termijnpoliovrij wordt verklaard, moet er meer onderzoek worden gedaannaar patiënten met zogeheten acuut slappe verlamming. Als datgebeurt, zal kinderverlamming in ons land binnen enkele jarenofficieel tot het verleden kunnen gaan behoren.

Die optimistische verwachting spreekt dr. Paul Oostvogel uit inhet proefschrift 'Beheersing van poliomyelitis in Nederland',waarop hij deze week promoveerde. De arts-microbioloog in hetHaagse Westeindeziekenhuis, baseert zijn uitspraak op diverseonderzoeken naar het voorkomen van het poliovirus in ons land.

Aan de hand van gegevens over de polio-epidemie die in 1992uitbrak in de Zuid-Hollandse gemeente Streefkerk, constateertOostvogel dat het in 1957 in ons land gestarte vaccinatieprogrammaprima heeft gewerkt. De sinds die tijd opgetreden ziektegevallenzijn, ook tijdens epidemieën zoals die van 1992 - waarbij 71patiënten ziek werden en er twee overleden - beperkt gebleventot om religieuze redenen niet-ingeënte personen. Inrioolwatermonsters werd het virus alleen aangetroffen in hetrisicogebied dat liep van Zeeland tot de kop van Overijssel.

Omdat sinds het wegebben van deze laatste epidemie nog maar intwaalf gevallen bij Nederlandse patiënten poliovirus isaangetroffen, in vrijwel alle gevallen van buitenlandse herkomst,stelt Oostvogel dat het nagenoeg zeker is dat het virus na deepidemie van 1992 uit Nederland is verdwenen. Daarmee treedt onsland in de voetsporen van het Amerikaanse continent dat al in 1994door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO poliovrij werdverklaard.

Dat Nederland dat voorbeeld nog niet heeft gevolgd ligt volgensco-promotor dr. A. van Loon aan het feit dat ons land er maar nietin slaagt om te voldoen aan de voorwaarde die aan een poliovrijverklaring wordt gesteld. De WHO eist daarvoor dat allepatiënten die met 'acuut slappe verlamming' (ASV) in hetziekenhuis worden opgenomen, worden onderzocht op de mogelijkeaanwezigheid van het poliovirus. Omdat ASV ongeveer bijéén op de honderdduizend kinderen van nul tot vijftienjaar voorkomt, vraagt de WHO als algemene richtlijn per land voorelke honderdduizend kinderen één rapportage over hetverrichte onderzoek naar mogelijke poliobesmetting.

Van Loon: "Voor Nederland komt dat neer op zo'n dertigrapportages per jaar. Maar we zijn er tot nu toe niet in geslaagdom zoveel gevallen aangemeld te krijgen. Kennelijk leeftkinderverlamming hier als ziekte nog maar zo weinig dat niet alleartsen eraan denken om zo'n onderzoek uit te voeren. Terwijl we datvan landen als Afghanistan en China welverlangen. Dat is vooraljammer omdat, zolang de wereld niet integraal poliovrij kan wordenverklaard, de vaccinaties zullen moeten doorgaan. Die kostenwereldwijd twee miljard dollar per jaar. Dus nog afgezien van degezondheidswinst, zou het ook van groot financieel belang zijn alsde wereld op korte termijn officieel poliovrij zou kunnen wordenverklaard.

EH

De oudste afbeelding van polio werd aangetroffen op eenEgyptische zuil uit de periode 580-1350 v. Chr.