Nederlands onderwijs goed en goekoop

Body: 
Nederlanders volgen lang onderwijs en komen vaakterecht op universiteit of hogeschool. Maar de Nederlandse uitgavenaan onderwijs zijn nog steeds laag.

Het Nederlandse onderwijs is "sober, maar doelmatig". Dat is,net als voorgaande jaren, de reactie van het ministerie van

Onderwijs op het jaarlijkse rapport van de OESO, een organisatievan 29 geïndustrialiseerde landen. In het rapport staancijfers over het onderwijs in al die landen.

Die doelmatigheid blijkt uit het studierendement. Volgens diecijfers haalt 70 procent van alle Nederlandse studenten zijndiploma. Daarmee belandt Nederland in de middenmoot, tussen deuitschieters Hongarije (90 procent) en Italië (35procent).

Nederlanders van vijf jaar oud staat een onderwijsloopbaan tewachten van gemiddeld 17,5 jaar. In alle OESO-landen samen is dat16,4 jaar. Die

loopbaan brengt 45 procent van alle Nederlanders op hogeschoolof universiteit. Daarmee hoort Nederland tot de top. Alleen in deVerenigde Staten en Polen trekt hoger onderwijs meer mensen.

Dat het Nederlandse hoger onderwijs "sober" is, valt op te makenuit de uitgaven per student. In dit opzicht blijft Nederland achterbij het OESO-gemiddelde, en ook bij vergelijkbare landen alsDuitsland, Denemarken en Frankrijk. België en Engeland gevennog iets minder uit per student.

De Nederlandse uitgaven voor onderwijs - 5,4 procent van hetbruto nationaal product - liggen nog steeds onder het gemiddeldevan 6 procent van alle OESO-landen. Dat percentage zal nog verderdalen, voorspelt het ministerie van Onderwijs. Het nieuwe kabinetheeft weliswaar 2,2 miljard gulden extra voor onderwijsuitgetrokken, maar de economie groeit harder dan deonderwijsuitgaven. De miljarden van het kabinet gaan overigens nietnaar het hoger onderwijs; dat moet

een kleine half miljard gulden bezuinigen.

HOP, HO