Nieuwe regeling betabeurs

Body: 
Bètastudenten die in 1996, 1997 en 1998 aan destudie zijn begonnen krijgen, mits zij binnen tien jaar afstuderen,één jaar lening van de universiteit vergoed. Ook zalongeacht het tijdstip van afstuderen de rente over die lening toten met het eind van het zesde jaar worden terugbetaald.

Dat is de kern van een voorstel dat het college van bestuur naarverwachting nog deze week aan de Universiteitsraad zal voorleggen.De nieuwe regeling is opgesteld meteen nadat bekend was gewordendat minister Hermans alle studenten die in 1996 of later aan destudie zijn begonnen voortaan een cursusduur van tien jaargunt.

De Utrechtse bètaregeling werd enkele jaren geleden in hetleven geroepen om de ongelijkheid op te heffen die dreigde teontstaan toen minister Ritzen prestatiebeursstudenten aan deTechnische Universiteiten een jaar extra studiefinanciering gunde.Als minister Hermans het wetsvoorstel waarin de studiefinancieringterug gaat naar vijf jaar, op tijd door de Kamer weet te loodsenzal de Utrechtse regeling dus met ingang van de lichting 1999kunnen komen te vervallen. Anders wordt hij waarschijnlijk met eenjaar verlengd.

De medische biologen kunnen wat Hermans bvetreft niet rekenen opeen vijfde jaar studiefinanciering. Mocht Hermans bij zijnstandpunt blijven, dan zal Utrecht haar bètaregeling mogelijkhandhaven voor de medisch biologen.

EH