Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft: 'Onderzoek doen is vooral heel leuk.'

Body: 
"Het was mij bekend dat wij er bij hetNobelcomité steeds beter voor kwamen te staan, omdat de doorons opgestelde theorie zo goed blijkt te werken. Maar dat ik deprijs dit jaar had verwacht? Nee, dat kan ik niet zeggen."

Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft: 'Onderzoek doen is vooralheel leuk.'

Aldus het nuchtere commentaar van de Utrechtse hoogleraar Gerard't Hooft op het sensationele nieuws dat hij samen met zijnleermeester Veltman de Nobelprijs voor Natuurkunde heeft gewonnen.Het is de zestiende keer sinds 1901 dat Nederlanders de prijs terwaarde van twee miljoen gulden in de wacht slepen. Desondanks is detoekenning aan 't Hooft en Veltman voor velen een verrassing. Wantde laatste decennia was de oogst aan prijzen voor 'echt' Nederlandsonderzoek gering. Nobelprijzen in de natuurwetenschap zijn bijnavijftig jaar lang louter naar Nederlanders in den vreemde gegaan.De chemicus Crutzen, die in 1995 de prijs deelde met tweeAmerikaanse collega's, is het meest recente voorbeeld.

De Utrechtse collegevoorzitter Veldhuis was een van de eerstenom 't Hooft dinsdag te feliciteren in Bologna, waar hij op hetmoment van de bekendmaking college gaf. Volgens Veldhuis, diemeteen besloot om de hele universitaire gemeenschap op taart tetrakteren, bewijst de toekenning nog eens dat Nederland opwetenschappelijk gebied toonaangevend is. "Ik ben trots en verheugdover deze onderscheiding, zowel voor Utrecht als voor heelwetenschappelijk Nederland."

Ook onderwijsminister Loek Hermans reageerde dinsdag tevreden."De Nederlandse wetenschap heeft een hoog kwaliteitsniveau", waszijn commentaar. "En deze Nobelprijs bewijst dat."

Sceptischer zijn de grote wetenschapsorganisaties. "Zo'n prijsis een mooie erkenning", zegt prof. dr. R.S. Reneman van deakademie van wetenschappen, "maar wel voor onderzoek van twintigjaar geleden." Ook onderzoeksfinancier NWO vindt de Nobelprijsvooral een bewijs dat het klimaat eind jaren zeventig gunstig was.Daarna is er bezuinigd en legde de overheid veel nadruk optoepassing. Dat bleek vorig jaar nog eens toen de landelijketoponderzoekschool Theoretische Fysica buiten de boot viel bij deverdeling van de miljoenen voor de Dieptestrategie. Mede als gevolghiervan besloot prof.dr. Erik Verlinde - in de wandelgangen aluitgeroepen tot de nieuwe 't Hooft - onlangs om zijn Utrechtseleerstoel te verruilen voor een hoogleraarschap in Princeton.

't Hooft zelf laat vanuit Hotel Roma in Bologna weten nog geenplannen te hebben om het voorbeeld van Verlinde te volgen. "Er zijnuiteraard wel eens aanbiedingen, maar op dit moment houd ik het inUtrecht nogbest uit. Een bezwaar is dat er soms wel erg veeladministratiefs op me af komt. Maar vooralsnog heb ik geen plannenom uit Utrecht weg te gaan."

Dat zijn instituut in de Dieptestrategie naast de prijzen greep,noemt 't Hooft een domper, maar iets wat nu eenmaal gebeurt. "Danzeggen we gewoon: de schouders eronder en met vereende krachtverder. Veel belangrijker vind ik het dat voldoende jongeren ervoorblijven kiezen om natuurkunde te gaan studeren. Ik hoop dat ikeraan kan bijdragen dat het beeld ontstaat dat wetenschappelijkonderzoek vooral heel leuk is. Nu ik Nobelprijswinnaar ben, zie ikhet uitdragen van die boodschap heel nadrukkelijk als een nieuwetaak."

Donderdagmiddag om vier uur worden de beide prijswinnaars in hetMinnaertgebouw gehuldigd.

HOP/EH