Nog voor de zomer: pc voor loon

Body: 
Als de vakbonden akkoord gaan, kunnen universitairemedewerkers nog dit voorjaar een deel van hun brutoloon 'uitruilen'voor een computer of voor een fiets. Een alternatieve'betalingswijze' zou het inleveren van adv-dagen kunnenzijn.

De pc-regeling wordt aangekondigd in een tussenrapportage vanhet college van bestuur over het invoeren van een systeem vanflexibele beloning, ook wel arbeidsvoorwaarden à la cartegenoemd. Na een geslaagd experiment in het GemeenschappelijkDierenlaboratorium wil het college nu op korte termijn eenuniversiteitsbrede regeling voor computers invoeren en nog voor dezomer waarschijnlijk ook voor fietsen.

De voorgestelde regeling komt erop neer dat medewerkers die aanhet project deelnemen een renteloze lening kunnen krijgen voor deaanschaf van een computer of een fiets. Omdat de lening kan wordenterugbetaald door een tijdelijke verlaging van het brutoloon, is deregeling voor medewerkers niet alleen uit rente-oogpunt, maar ookfiscaal aantrekkelijk. Voor de universiteit weegt het renteverliesop tegen de lagere werkgeverslasten.

Een heet hangijzer in het collegevoorstel is de mogelijkheid diemedewerkers wordt geboden om niet voor een lager salaris te kiezenmaar voor het inleveren van adv-dagen mits de dienstleiding daarmeeakkoord gaat. Volgens de vakbonden, die op zich geen bezwaar hebbentegen arbeidsvoorwaarden à la carte, wordt met dit voorstelhet doel ondergraven van de in de vorige cao overeengekomen zevenextra adv-dagen. Volgens de toen gemaakte afspraak met deuniversiteiten zouden de vrijkomende uren worden gebruikt voor hetaantrekken van extra personeel. Als de uitruil van adv-dagen totgevolg heeft dat die afspraak teniet wordt gedaan, zou dat deherbezettingsgedachte fundamenteel ondergraven, vrezen debonden.

EH