OER gooit het roer om

Body: 
Voor de negende keer en laatste keer, heeft StichtingOnderwijs Evaluatie Rapport de jaarlijkse OER-boeken uitgebracht.De huidige vorm van een boek per faculteit, maakt plaats voor eenmagazine waarin alle faculteiten gelijktijdig publiceren. Dit jaarzijn naast afzonderlijke cursussen ook specialisaties en zelfs heleopleidingen onder de loep genomen

De redacties van de faculteiten Sociale Wetenschappen enEconomie deden bijvoorbeeld een imago onderzoek. Wat bleek:Studenten willen graag gemotiveerd worden door een docent en hebbenbehoefte aan persoonlijke feedback. Docenten daarentegen vindennogal eens dat studenten zich slecht of niet voorbereiden op hetcollege. De verwachtingen die docenten en studenten van elkaar enhet onderwijs hebben loopt nogal eens uiteen, aldus het OERboek vanSocoiale Wetenschappen.

Ook is er een roep om meer aansluiting tussen vakken,concludeert de redactie van de faculteit Economie. Een manierdaartoe is het creƫren van economiepropedeuses om het'wisselbadgevoel' te verminderen (het gevoel dat studenten tweepropedeuses volgen in twee verschillende vakken). Deeconomiestudenten werpen een hoopvolle blik op de toekomst hoewelde angst dat de potentiƫle werkgever hun opleiding verwart meteen LOI cursus duidelijk een rol speelt. En terecht zo isgebleken.

De OER-boeken hebben zich een vaste plaats verworven, en datbetekent een einde aan "het spannende en revolutionaire karaktervan deze studentenparticipatie", aldus het OERbestuur van vorigjaar.

Vanaf volgend jaar zal OER meerder malen per jaar publiceren."Op een spetterende wijze zal het OER een blad presenteren, waarinalle faculteiten publiceren", vertelt de nieuwe voorzitster InkyStruyk. In het blad zullen naast evaluaties, ook interviews enartikelen over het onderwijs opgenomen zijn. De eerste publicatievindt in januari plaats.

KH