Ombudsman onmisbaar voor humaan gevangenisklimaat.

Body: 
Dat is het opmerkelijk lovende oordeel van promovenda AnjeBrouwer over de manier waarop M. Oosting en zijn voorganger J. Rangzich tussen 1988 en 1997 hebben bezig gehouden met klachten vangevangenen over hun behandeling. In het forse proefschrift met alstitel 'Met recht behoorlijk ingesloten', waarop Brouwer volgendeweek promoveert, heeft zij een analyse gemaakt van de reacties vande ombudsman op klachten van gevangenen. Haar conclusie is helder:de sinds 1981 bestaande functie is niet meer weg te denken uit hetgevangeniswezen.

De rechtsbescherming van gedetineerden in Nederlandsegevangenissen is aanzienlijk verbeterd door het optreden van denationale ombudsman. Met zijn uitspraken heeft hij zich deafgelopen tien jaar bewezen als een indringende rechtsbeschermer enals een waardevolle wachter van de democratie.

Volgens Brouwer heeft de ombudsman soms op het gĂȘnante afzichtbaar gemaakt welke lacunes er bestaan in de rechtsbeschermingvan gevangenen. Het meest schrijnend zijn in dat verband deparagrafen in het boek over vier gevangenen die als gevolg vanonzorgvuldig handelen van artsen en gevangenispersoneel zijnoverleden. Brouwer constateert tot haar tevredenheid dat deombudsman weliswaar geen formele bevoegdheden heeft, maar dat zijnharde uitspraken desondanks effect hebben gehad op de medischebehandeling van gevangenen. Door het Ministerie van Justitie isnaar aanleiding van de rapporten van de ombudsman zelfs een nieuweklachtenregeling voor gevangenen in het leven geroepen.

In haar boek steekt Brouwer niet onder stoelen of banken dat zijhet instituut 'Nationale ombudsman' in zijn algemeenheid een warmhart toedraagt. Al in de inleiding noemt zij de aanwezigheid vaneen onafhankelijke ombudsman een noodzakelijke voorwaarde voor eengezonde democratie. En ook in haar slotbeschouwing laat zij geenmisverstand bestaan over haar standpunt. "Zonder de ombudsman zoude rechtszekerheid van gedetineerden de afgelopen jaren op tal vanaspecten in het geding zijn geweest, en zou het detentieklimaat inmijn optiek op belangrijke fronten van minder humaniteit getuigen.De ombudsman heeft zich met andere woorden ook binnen deweggeborgen en ingesloten wereld van gedetineerden als eenindringende (rechts)beschermer en democratische wachter bewezen."(EH)