Onderhandelen over lonen

Body: 
Centraal in het economisch onderzoek in de faculteit SocialeWetenschappen staat de vraag welke invloed 'instituties' hebben opde economische ontwikkeling. Daarbij gaat het onderzoeksleiderprof. dr Ronald Schettkat zowel om de formele invloed van bijvoorbeeld wetten en regelingen, vakbonden enwerkgeversorganisaties, als om de informele invloed van tradities,waarden en de heersende cultuur op de economische ontwikkeling.

Om dit soort invloeden te meten, wordt internationaalvergelijkend onderzoek gedaan, waarin de werelden van macroeconomie(het niveau van de economie als geheel) en microeconomie (hetindividuele niveau) met elkaar worden verbonden. De aanpak inUtrecht past binnen de benadering die bekend staat alsnieuw-Keynesiaans. 'Nieuw' betekent in dit verband dat erkend wordtdat markten niet perfect zijn en dat een perfect werkende markteerder als uitzondering dan als regel moet worden beschouwd. In dievisie worden 'fricties' in markten als een essentieel onderdeelbeschouwd van de manier waarop zij werken.

Een voorbeeld van de Utrechtse benadering vormt het onderzoekdat Schettkat op dit moment samen met Richard Freeman van deAmnerikaanse Harvard University doet naar de relatie tussen demanier waarin in verschillende landen over lonen wordtonderhandeld, en de effecten daarvan op de werkgelegenheid. Metbehulp van een uitgebreid scala aan micro- en macroeconomische dataop dit gebied, kunnen voor het eerst hypotheses over de relatietussen loonvorming en werkgelegenheid worden getoetst.

Dit is een forse stap voorwaarts ten opzichte van eerderonderzoek dat zich noodgedwongen moest baseren op uitsluitendmacro-economische data. De aanpak van Schettkat en Freeman maakthet bij voorbeeld mogelijk om veel gedetailleerder te kijken naarde salarisstructuur binnen bedrijven en bij voorbeeld onderscheidte maken tussen de lonen van geschoolde en ongeschooldewerknemers.

EH