Onderzoek: politieleiding incapabel

Body: 
Een kwart van de Nederlandse politieagenten noemt deleiding van hun onderdeel niet capabel en ongeïnteresseerd. Deslechte verhouding tussen werkvloer en leidinggevenden vormt samenmet andere aspecten van de politieorganisatie een belangrijker bronvan stress en 'burn-out' bij politiemensen dan het werkzelf.

Een en ander blijkt uit het proefschrift 'Blauw licht in hetdonker' waarop psychologe Nicolien Kop vrijdag 15 oktoberpromoveert. Kop interviewde samen met twee medewerkers 358 agentenuit de regio's Gelderland-Midden en Rotterdam-Rijnmond over hunwerksituatie en reed ruim vier maanden mee met surveillanceauto's.In die periode werden 342 conflictsituaties geobserveerd waarin deagenten handelend moesten optreden.

Hoewel in de kwantitatieve benadering van Kop geen plaats isvoor spannende case-studies, komt uit het onderzoek wel naar vorendat het politiewerk zelf door de meeste agenten niet als ergstressvol wordt ervaren. Het probleem zit hem veel meer in deongeïnteresseerde leiding, maar ook in de nasleep van derecente reorganisatie en het relatief vele bureauwerk.

EH