Onenigheid over beheer studentennetwerken

Body: 
De Stichting Utrechtse Studentennetwerken (USN), isontevreden over de manier waarop Cap Gemini de computernetwerken ophet IBB- en het Warande-studentencomplex verzorgt. Volgens destudenten int Cap Gemini wel abonnementsgeld, maar weigert hetbedrijf geld uit te geven voor noodzakelijkheden.

Op dit moment kunnen de bewoners van IBB en Warande gebruikmaken van het computernetwerk dat een voortvloeisel is van hetexperimentele net dat enige jaren geleden door de universiteit werdaangelegd. De begeleiders van die netten zijn projectleiders vanhet ACCU, dat onlangs is overgenomen door Cap Gemini. Cap Geminikrijgt 25 gulden abonnementsgeld per maand van alle aangeslotenbewoners. Voor dat geld moet het bedrijf een Internetaansluiting eneen mailbox leveren. De helpdesks van de netwerken worden bemanddoor studenten die daar een kleine vergoeding voor krijgen.

Volgens S. Flobbe, medewerker van het Warande-net, proberen devrijwilligers van het Warande-net en het IBB-net de boel zo goedals het gaat aan de praat te houden, maar worden ze op alle frontentegengewerkt door Cap Gemini. Zo leverde het bedrijf geenaansluitmateriaal, waardoor er geen nieuwe mensen meer aangeslotenkonden worden. De studenten zeggen nu ook veel last te hebben vanstoringen op het netwerk. "Maar elke keer als wij Cap Gemini bellenwordt er tegen ons gezegd dat er geen budget voor is of dat ze geentijd aan ons mogen besteden. Ze beheren het netwerk en innen hetgeld, maar als er problemen zijn, zie je ze niet meer", aldusFlobbe.

Volgens F. Bushoff, hoofd universitaire dienstverlening bij CapGemini, houdt zijn bedrijf echter absoluut geen geld over aan destudenten.

Ook vindt hij dat er geen sprake is van nalatigheid. VolgensBushoff heeft Cap Gemini contractueel geen verplichtingen op hetgebied van dienstverlening. "De contracten vallen nog steeds onderhet proefproject, waarbij de dienstverlening op ieder momentgestaakt kan worden."

De studenten van het USN hebben de bewoners opgeroepen nietakkoord te gaan met de voorwaarden van Cap Gemini, en dus ook nietmet automatische incasso. Ze wijzen erop dat Cap Gemini geen enkelegarantie geeft voor blijvende dienstverlening.

Liefst willen de studenten het netwerk overnemen en helemaalzelf beheren.

JvdG