Onrust over vertrek Computer en Letteren

Body: 
In de faculteitsraad van Letteren is onrust ontstaanover het dreigende vertrek van de leerstoelgroep Computer enLetteren. Prof. dr J. van den Berg van C&L onderzoekt demogelijkheid om zijn groep om te vormen tot een universitairexpertisecentrum op het gebied van ICT. De faculteitsraad wilechter ook een facultair kenniscentrum op de been houden.

In de faculteitsraad van Letteren is onrust ontstaanover het dreigende vertrek van de leerstoelgroep Computer enLetteren. Prof. dr J. van den Berg van C&L onderzoekt demogelijkheid om zijn groep om te vormen tot een universitairexpertisecentrum op het gebied van ICT. De faculteitsraad wilechter ook een facultair kenniscentrum op de been houden.

Aanleiding voor de onrust bij Letteren vormde een recentenotitie van het college van bestuur waaruit blijkt dat er plannenbestaan om Computer en Letteren onder te brengen in een nieuw tevormen Utrechts onderwijs- en onderzoekcluster in de sfeer van deBestuurskunde. De Utrechtse Bestuurs- en Organisatiekunde zou zichvan andere soortgelijke opleidingen moeten onderscheiden door eensterke nadruk op 'documentaire en bestuurlijke informatiekunde' endaarin zou de groep van hoogleraar alfa-informatisering prof. drJurgen van den Berg een voorname rol moeten gaan spelen. Computeren Letteren zou zelfs kunnen uitgroeien tot een universitairexpertisecentrum op het gebied van ICT in het onderwijs. Van denBerg verricht op dit moment in opdracht van het college van bestuureen haalbaarheidsonderzoek naar de verschillende alternatieven.

Dat de computerexpert de opdracht van het college heeftaanvaard, hangt samen met zijn mening dat in de faculteit Letterenniet het goede klimaat aanwezig is voor innovatief ICT-onderwijs.Deze zomer deelde hij het faculteitsbestuur mee dat hij om diereden afzag van het beoogde directeurschap van een nieuw op terichten facultair Centrum voor Innovatieve Onderwijstechnologie.Volgens Letterendirecteur P. Schelleman was er nog wel met van denBerg gesproken, maar die gesprekken hadden de hoogleraar niet opandere gedachten kunnen brengen. Schelleman erkent dat de plannenvoor een facultair ICT-centrum nu even in de ijskast zijn gezet,maar beklemtoont dat de ontwikkeling van ICT in de faculteit ookzonder Van den Berg doorgang zal vinden.

In de faculteitsraad, waar de kwestie overigens om onduidelijkeredenen achter gesloten deuren werd behandeld, spraken de leden hunverbazing uit over het gemak waarmee het bestuur zich hadneergelegd bij de gang van zaken. Dit te meer daar binnen C&Lverdeeldheid bestaat. Sommige medewerkers zijn weinig gecharmeerdvan de plannen en blijven liever werkzaam binnen de faculteit.

Het bestuur maakte de raadsleden duidelijk dat ICT-ondersteuningook na het vertrek van C&L gewaarborgd zal blijven, omdat al isafgesproken dat de groep van Van den Berg na een eventueel vertrekbij Letteren alsleverancier voor de faculteit zal gaan optreden.Maar verschillende raadsleden, die vrezen dat de faculteit daarmeeaanzienlijk duurder uit zal zijn dan op dit moment, drukten hetbestuur op het hart om ook binnen de faculteit zorg te blijvendragen voor voldoende expertise op het terrein van ICT.

EH