Opkomst verkiezingen naar dieptepunt

Body: 
Slechts dertien procent van de Utrechtse studentenheeft dit jaar een stem uitgebracht bij de verkiezingen voor deUniversiteitsraad. Ook bij het personeel was de opkomst met 32procent lager dan ooit.

Zes zetels voor het Universitair Overlegorgaan (UOO), vier voorBrug en twee voor OEPS. Dat is het resultaat van de eersteverkiezingen voor studentenzetels onder de nieuwe wet MUB. In deafgelopen twee jaar waren geen verkiezingen nodig geweest omdat hetUOO bij gebrek aan concurrentie had gezorgd voor de bezetting vanalle twaalf voor studenten beschikbare zetels. Omdat Brug en OEPSdit jaar hadden besloten om met eigen lijsten te komen, waren er nuwel weer verkiezingen nodig. Maar de verkiezingsstrijd heeft geziende lage opkomst niet voor groot enthousiasme gezorgd. Bij delaatste verkiezingen voor de U-raad-oude-stijl in 1996 bedroeg deopkomst onder studenten nog 35,3 procent. In 1994 kwam zelfs bijna41procent naar de stembus.

Ook bij het personeel neemt de interesse voor de universitairedemocratie gestaag af. Tegenover een opkomst van 38 procent inseptember 1997 voor de eerste MUB-se raad staat dit jaar eendeelname van 33,5 procent van de ruim negenduizend universitairemedewerkers. Een uitzondering vormden de universitaire diensten meteen opkomst van liefst 63 procent. Van de zes zetels die nogomstreden waren, gingen er twee naar vertegenwoordigers van debonden, die daarmee hun huidige aantal van vier zetels behouden.Meest opvallend was het succes van de enige ongebonden kandidaat,F. Hes. De medewerker van de universitaire arbodienst legde metgrote voorsprong beslag op een van de twee zetels voorvertegenwoordigers van de diensten.

Zowel op centraal niveau als in de faculteiten zijn deverkiezingen incidentloos verlopen. Enige uitzondering vormde defaculteit Natuur- en Sterrenkunde, waar zich het curieuze feitvoordeed dat de strijd om de (vijfde) restzetel bij depersoneelsgeleding precies gelijk eindigde. Omdat het reglementniet in deze mogelijkheid voorzag, besloot voorzitter E.Landré van de facultaire kiescommissie op gezag van hetCentraal Stembureau van de universiteit de laatste zetel teverloten. Resultaat was dat lijst 1 met 67 procent van de stemmende vierde zetel won, waardoor de lijst Experimentatoren (33 procentvan de stemmen) met slechts één zetel in de nieuwe raadvertegenwoordigd is. Inmiddels hebben de twee kandidaten op dezelijst bezwaar aangetekend tegen de gang van zaken.

EH