Opleidingen krijgen keurmerk voor kwaliteit

Body: 
Opleidingen in het hoger onderwijs krijgen eenkeurmerk als ze genoeg kwaliteit leveren. Daarover is ministerHermans het eens geworden met hogescholen enuniversiteiten.

De onderwijskwaliteit wordt nu nog uitsluitend bewaakt doorvisitatiecommissies, die elke opleiding eens per vijf jaar keuren.Daarbovenop komen straks 'accreditaties'. Dat houdt in dat eenstudie die aan bepaalde minimumeisen voldoet een soort keurmerkkrijgt. Wie niet voldoet, ontvangt geen overheidsgeld meer. Hetkeurmerk geldt maar voor vijf jaar. Daarna moet een opleiding zichopnieuw bewijzen.

Hermans denkt dat zo'n keurmerk beter duidelijk maakt hoe hetgesteld is met de kwaliteit van opleidingen. Dat is nodig, vindthij, omdat het hoger onderwijs in de toekomst minder overzichtelijkzal worden. De minister voorziet namelijk dat er steeds meeruiteenlopende soorten opleidingen zullen ontstaan.

Ook het buitenland vraagt om helderheid. De kwaliteit van hetNederlandse hoger onderwijs is weliswaar hoog, stelt Hermans, maarin het buitenland ziet men dat te weinig in. Een keurmerk kanhelpen die goede kwaliteit beter over het voetlicht te brengen. Dekeurmerken moeten verleend worden door een onafhankelijke'accrediteringsraad'. Die baseert zich op visitatierapporten.

Visitaties hoeven niet langer gemaakt te worden onder toezichtvan de verenigingen van universiteiten en hogescholen (de VSNU ende HBO-raad). Ook buitenlandse organisaties kunnen visiteren,zolang ze maar voldoen aan de eisen die de accrediteringsraadstelt.

De nieuwe raad krijgt ook een rol bij nieuwe studies. Hermanskondigde eerder al aan dat universiteiten en hogescholen vrijerworden bij het starten daarvan. Ze hoeven niet meer te bewijzen datde nieuwe opleiding 'doelmatig' zal zijn. Wel moeten ze straksaantonen dat die goed onderwijs zal leveren. De accrediteringsraadgaat dat beoordelen, stelt de minister nu. Die kan zo'n opleidingeen voorlopig keurmerk geven.

De kern van zijn plannen had Hermans al in september openbaargemaakt, in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP). Deafgelopen maanden heeft hij erover gesproken met hogescholen enuniversiteiten. Vlak voor Kerst zijn die het in grote lijnen metHermans eens geworden. De Tweede Kamer moet zich nog over het HOOPuitspreken. Maar de kans dat die gaat dwarsliggen over dekeurmerken, is heel klein.

HOP, HO