Orca wil met businessclub naar de top

Body: 
Sportclubs lonken op grote schaal naar hetbedrijfsleven. Ook A.U.S.R. Orca doet daaraan mee met de oprichtingvan een businessclub. Het voornaamste doel is het genereren vanfinanciële middelen om de profesionaliserging van devereniging te bevorderen. De businessclub telde bij de oprichtingtien leden, inmiddels is dat aantal gegroeid naar twaalf.

Voor 3.500 gulden per jaar kan een bedrijf lid worden van deOrca businessclub. Een deel van het geld, zo'n 2.500 gulden wordtin de roeiers geïnvesteerd, het restant wordt aangewend voorevenementen. Jaarlijks zullen twee evenementen worden gehouden waarleden van de businessclub en het bestuur van Orca elkaarontmoeten.

Voor de bedrijven kan het interessant zijn om in contact tekomen met studenten. "Dat hoeft niet direct voor het aanbieden vanwerk te zijn, maar het is ook nuttig voor onze leden om te wetenwat er leeft onder studenten", aldus bestuurslid RutgerHermsen.

In de botenloods van Orca hangt een prikbord dat er speciaalvoor de leden is geplaatst. Daar kunnen mededelingen op wordengehangen, zoals bijvoorbeeld een open dag of een vacature. Orcaheeft zich als tegenprestatie voor de ontvangen bijdrage verplichtgesteld om de namen van de deelnemende bedrijven te noemen in alleverenigingsorganen. Ook komt er bij de loods een plaquette tehangen waarop de namen van de businessclubleden staan vermeld. "Webeseffen goed dat die vorm van reclame intern blijft", zegtHermsen. Orca is in onderhandeling met een hoofdsponsor, tweebedrijven zijn hiervoor in de race. Met de sponsoring zal eenbedrag van zo'n 50.000 gulden gemoeid zijn. Enkele wedstrijdbotenzullen van het logo worden voorzien en in de kleuren van hetbedrijf worden gespoten.

De opzet van de businessclub past in de verdergaande plannen vanOrca om te profesionaliseren. René Mijnders die een goudenmedaille haalde op de Olympische Spelen met de Holland Acht is opdit moment bezig om een plan te maken. Dat plan behelst een opzetom roeiers zo snel mogelijk naar de top te brengen. Dit isbelangrijk omdat de studentenroeivereniging de gevolgen van destudiefinanciering willen ondervangen, studenten studeren nu nietlanger dan vier jaar.

Het streven van Orca is om op termijn de businessclub uit tebreiden naar ongeveer dertig leden. "Als je zo'n club goedorganiseert dan is er sprake van een sneeuwbaleffect", zegtHermsen, "en op een gegeven moment stabiliseert de groei. Decommissie die nu belast is met de businessclub is bij een forsegroei niet langer toereikend. Ik denk datwij met 30 leden wel eengrens hebben bereikt."

Hugo Kamperman