Oudere studenten gaan mogelijk fors betalen voor studie

Body: 
Studenten ouder dan dertig jaar gaan fors betalenvoor hun studie. Studiefinanciering krijgen ze niet en de overheidwil straks waarschijnlijk ook niet langer betalen voor hunonderwijs.

Minister Hermans wil 'levenslang leren' bevorderen, maartegelijk wil hij een grens stellen aan de verantwoordelijkheid

van de overheid daarvoor, zo bleek dezer dagen in de TweedeKamer. Die sprak over Hermans' studiefinancieringsplannen en overzijn toekomstvisie voor het hoger onderwijs in het algemeen.

Drie maanden geleden al stelde Hermans voor de leeftijdsgrensvoor de studiefinanciering op dertig jaar te leggen: wie ouder is,krijgt studiebeurs noch lening. Daarnaast overweegt hij nuhogescholen en universiteiten geen vergoeding meer te geven voorstudenten ouder dan dertig.

Het is niet de bedoeling dat universiteiten en hogescholen geldinschieten bij dit plannetje, lichtte Hermans toe. Zij kunnen dekosten van hun onderwijs aan oudere studenten doorberekenen doorhen een hoog collegegeld in rekening te brengen. Dat komt dan algauw op tienduizend gulden of meer.

Wie ouder is dan dertig, maar toch nog wil studeren, wordt zoflink op kosten gejaagd. Niet alleen hun levensonderhoud, maar ookhun onderwijs moeten ze zelf betalen. Maar volgens Hermans is datgoed te verdedigen. "De overheid is nu eenmaal niet eindeloosverantwoordelijk."

De Kamerfracties gingen nauwelijks in op dit nieuwe idee vanHermans. Wel hikten zij aan tegen de leeftijdsgrens voor destudiefinanciering. Nu ligt die op 27 jaar en Hermans wil dieverhogen tot dertig.

De leeftijdsgrens was de enige twistappel in het debat over destudiefinancieringsplannen van Hermans. Die plannen houden in datstudenten per maand kunnen beslissen of ze hun basisbeurs willenopnemen en dat ze er tien jaar over mogen doen om hun diploma tehalen. Voor de grote lijn van deze voorstellen kreeg Hermans vanalle fracties lof.

Hermans wil de nieuwe regels in het studiejaar 2000/2001invoeren. Voor duale studenten gaan ze zelfs al in septemberaanstaande in.

HOP, HO