Over twee jaar laptops voor Letteren en Rechten

Body: 
Eerstejaars van Letteren en Rechten zullen over tweejaar wellicht verplicht een laptopcomputer moeten aanschaffen.Momenteel wordt onderzocht in hoeverre dit mogelijk is en op welkewijze dit project gefinancierd kan worden. In september zullen destudenten van de nieuwe studierichting Bedrijfs- enOrganisatiewetenschap er al aan moeten geloven.

Voorop staat dat de computer een steeds grotere rol gaat spelenin het onderwijs en dat flexibiliteit en collectiviteitbelangrijker worden, zegt letterendirecteur A. Middelberg. Dediscussie om de desktopcomputers in de leerzalen te vervangen doorindividuele laptops loopt dan ook al enkele jaren. "Het onderhoudvan de computers en de leerzalen kost veel geld en over twee jaarzijn de tweehonderd dozen van Rechten en Letteren weer aanvervanging toe."

"Laptops", zo stelt hij, "worden steeds betaalbaarder en deontwikkelingen zijn zodanig dat je geen aparte ruimtes meer hoeftin te richten waar je ze kan gebruiken. Wij denken aan een netwerkzonder kabels waardoor elke collegezaal als computerleerzaal kanworden gebruikt. Bovendien zijn de mogelijkheden voor een virtuelecampus of een digitaal leerlandschap groter als iedereen over eenlaptop beschikt." Middelberg weet dat het veel gevraagd is vanstudenten om naast het collegegeld en de aanschaf van boeken ooknog eens een paar duizend gulden neer te tellen voor een laptop."Letteren heeft een tekort van 10 miljoen, zelf hebben we geen geldom bij te dragen aan de aanschaf van een computer. Wat we kunnendoen, is zorgen voor een goede financiering."

Waar Middelberg op hoopt, is een substantiƫle bijdrage vanhet college van bestuur. "Dat zou een mooie geste zijn, want eeninteressantere vraag is of er binnen een universiteit verschillenmogen bestaan tussen rijke en arme faculteiten. Bij Scheikundekrijgen studenten een laptop in bruikleen bijvoorbeeld. Allestudenten betalen evenveel collegegeld en zouden daarvoor dezelfdefaciliteiten mogen verwachten. Mooier zou nog zijn om op dit gebiedeen universitair beleid te hebben zoals in Eindhoven waar alleeerstejaars een laptop krijgen. Over een eenduidig beleid hebben webinnenkort een gesprek met de directeur ICT."

GK