Ozonlaag zal zich herstellen

Body: 
Het is zeer aannemelijk dat het in Montrealuitgevaardigde verbod op de uitstoot van CFK's de komende vijftigjaar resultaat zal hebben. Dat concludeert promovendus FransAlkemade in zijn proefschrift 'The changing ozone layer'.

Centraal in het onderzoek van Alkemade stond de verfijning vaneen model waarop atmosfeeronderzoekers veel van hun voorspellingenover de ontwikkelingen tussen 2000 en 2050 baseren. Hij gebruiktedaarvoor satellietgegegevens uit het jaar 1992. Weliswaar bevestigthet op basis van die gegevens aangepaste model een eerderevoorspelling dat er de komende vijftig jaar bij ongewijzigd beleidsprake zal zijn van een toename van de hoeveelheid ozon met 1.6%.Nieuw is echter dat die voorspelling met veel grotere zekerheid kanworden gedaan dan tot nu toe werd aangenomen. De door Alkemadegebruikte satellietgegevens gaven hem met name meer inzicht in heteffect van een aantal chemische reacties in de atmosfeer. Op basisvan die kennis kon hij de tot nu toe in de ozonvoorspellinggehanteerde onzekerheidsmarge van meer dan honderd procentterugbrengen tot net vijftig procent.

De promovendus laat zijn optimistische voorspelling over dekomende vijftig jaar vergezeld gaan van gegevens over het recenteverleden, die duidelijk maken hoe noodzakelijk het verbod op deuitstoot van CFK's was en is. Werd tot nu toe namelijk aangenomendat het ozonprobleem zich vooral op hogere breedtegraden voordoet,Alkemade ontdekte dat ook in de tropen al jaren sprake is van eenserieus ozonprobleem. Deze bevinding van de Utrechtse promovendusis gebaseerd op een nieuwe interpretatie van al bekendemeetgegevens. Daaruit blijkt dat er de afgelopen twintig jaar rondde evenaar geen sprake is geweest van een afbraak van een halfprocent in tien jaar, zoals tot nu toe werd verondersteld, maar van0,9 procent. Bovendien wist Alkemade de onzekerheid van deze metingzodanig terug te brengen dat klimaatdeskundigen nu voor het gebiedrond de evenaar voor het eerst over betrouwbare gegevens over devoorbije twintig jaar beschikken.

EH