Paars II bezuinigt170 miljoen op hoger onderwijs

Body: 
Het nieuwe regeerakkoord gaat het hoger onderwijs zo'n 170miljoen gulden kosten. Dat zeggen de universiteiten en hogescholenop grond van voorlopige berekeningen.

De universiteiten en hogescholen (verenigd in VSNU en HBO- Raad)zijn teleurgesteld over het regeerakkoord. Zij hadden gevraagd omhonderden miljoenen extra. Maar in plaats daarvan moeten zijmeebetalen aan bezuinigingen die ook andere sectoren van deoverheid zijn opgelegd.

Zo vindt het nieuwe kabinet dat de overheid met minder geld toekan omdat er de laatste jaren productiever wordt gewerkt. Basis- envoortgezet onderwijs hoeven niet mee te betalen aan deze zogeheten'arbeidsproductiviteitsstijgingskorting', maar het hoger onderwijswel. Daarnaast lopen de universiteiten en hogescholen een deel vande vergoeding mis die ze zouden krijgen voor het gegeven dat hunpersoneel gemiddeld oud en dus duur is.

De universiteiten vrezen dat zij al met al ruim honderd miljoenmoeten inleveren, zegt een woordvoerder van de VSNU. Hen hangt voorde komende jaren daarnaast nog een bezuiniging van tweehonderdmiljoen uit het vorige paarse kabinet boven het hoofd. Berekeningenvan de HBO-Raad komen uit op een bezuinigingsbedrag van zo'nzeventig miljoen gulden voor de hogescholen.

De HBO-Raad en de VSNU noemen het "bijzonder jammer" dat depolitiek de kans laat liggen te investeren in het hoger onderwijs.In een gezamenlijke verklaring wijzen zij erop dat het bedrag datde overheid per student betaalt de afgelopen jaren al metvijfentwintig procent is gedaald. De hogescholen overwegen zelfseen studentenstop af te kondigen om rond te kunnen komen.

HOP, HO