Plan voor werving allochtone scholieren

Body: 
De Universiteit Utrecht gaat een promotieteam vanallochtone studenten formeren. Het team dat zal bestaan uit tientot twintig studenten kan worden ingezet bij de voorlichting aanallochtone vwo-scholieren. Het betreft een van de initiatieven diestaan vermeld in een universitair voorlichtingsplan dat zich richtop het verhogen van de participatie van allochtonen in het hogeronderwijs.

Met het nieuwe plan wil de Utrechtse universiteit "demaatschappelijke en culturele drempels die allochtone scholierenervaren als zij na het voortgezet onderwijs verder willen studerenverlagen." Door allochtone studenten de voorlichting te latenverzorgen bij de manifestatie Studiebeurs, bij schoolbezoeken enandere activiteiten hoopt men gebruik te maken van de voorbeeld- enidentificatiefunctie die deze studenten kunnen vervullen. Destudenten die zich zullen aanmelden voor het promotieteam krijgeneen training met speciale aandacht voor de situatie van allochtonescholieren en worden begeleid door een medewerker van hetCommunicatie Service Centrum (CSC).

Een ander voorstel in het voorlichtingsplan behelst hetuitbreiden van het bestaande mentorproject. Allochtone scholierenkrijgen hierbij een mentor uit de eigen culturele groep toegewezen.Deze moet opnieuw optreden als een soort rolmodel. Belangrijkstedoel is om leerlingen te motiveren verder te leren. Het succesvolleproject loopt inmiddels op twee scholen. In het afgelopen jaarwaren er negen allochtone scholieren bij betrokken. De bedoeling isom het project uit te breiden naar vier scholen en twintigleerlingen. Het aantal mentoren is inmiddels al uitgebreid van zesnaar vijftien.

Tenslotte wil het college informatiemateriaal ontwikkelen datzich speciaal richt op allochtone scholieren. Gedacht wordt aan eenbrochure in meerdere talen waarin onder meer de specifiekeuniversitaire voorzieningen voor deze groep moeten wordenopgenomen.

De universiteit verwacht overigens niet dat devoorlichtingsactiviteiten op korte termijn een spectaculairestijging van het aantal allochtone studenten teweeg zullen brengen.Gezien het geringe aantal scholieren dat een havo- of vwo-opleidingvolgt zou dat niet reƫel zijn. De voorstellen zijn dan ook inde eerste plaats gericht op "het kweken van goodwill" en "het incontact komen met de doelgroep." Voorlopig is er 56.000 gulden voorde initiatieven uitgetrokken.

XB

Zie ook het artikel in Achtergrond:'Allochtonenproject UU van start'