Poolse minister komt kappa ophalen

Body: 
Zo moet het ongeveer gegaan zijn: "Zeg", zei Joziasvan Aartsen tijdens een overleg van Europese ministers vanBuitenlandse Zaken tegen zijn Poolse collega Bronislaw Geremek."Ben jij indertijd niet in Utrecht tot eredoctor benoemd?" Geremekknikte met een melancholieke blik in zijn ogen. "Dat was in 1986",antwoordde hij, "samen met Winnie Mandela. Alleen, ik was er zelfniet bij. Ik mocht als adviseur van Solidariteit het land niet uit,dus mijn vrouw heeft de bul voor me opgehaald. Maar de kappa heb iknooit gekregen."

En zo kwam het dat het Utrechtse college van bestuur een tijdjelater een telefoontje kreeg van het ministerie van BuitenlandseZaken. Zou het geen aardig idee zijn om de Poolse mediëvisttijdens een komend werkbezoek alsnog zijn kappa te overhandigen? Inhet Bestuursgebouw werd enthousiast op de suggestie gereageerd.Sterker nog, Geremek werd per kerende post gevraagd of hij nietliever alsnog de hele ceremonie wilde meemaken tijdens deeerstvolgende dies. Het kostte even passen en meten met agenda'smaar uiteindelijk kon de afspraak worden gemaakt en zo krijgtGeremek vrijdag in de Domkerk alsnog zijn kappa omgehangen.

Als erepromotores treden de hoogleraren Maarten Prak en JanLuijten van Zanden op, de twee opvolgers van de inmiddels overledensociaal-economisch historicus prof.dr. Theo van Tijn, die in 1986het voorstel deed om zijn Poolse collega te onderscheiden. Geremekwas toen juist ontslagen als medewerker van het HistorischInstituut van de Poolse Academie van Wetenschappen, omdat hijadviseur was van de onafhankelijke vakbond Solidariteit van LechWalesa. In 1983 had hij vanwege zijn politieke activiteiten alenige tijd in de gevangenis doorgebracht en de regering-Jaruzelskigaf hem om die reden geen toestemming om naar Utrecht te komen.

Het eredoctoraat was Geremek verleend vanwege zijn gedetailleerdhistorisch archiefonderzoek naar het dagelijks leven van de lageremilieu's in middeleeuwse steden. Ook elders heeft zijn werk veelwaardering geoogst. In 1992 verbleef hij in Parijs alsgasthoogleraar aan het Collège de France. Naast het Utrechtseeredoctoraat ontving Gemerek gedurende zijn loopbaan nog tienandere eredoctoraten, onder meer van de universiteit van Bologna envan de Parijse Sorbonne.

EH

Behalve aan de Poolse minister wordt deUtrechtse kappa vrijdag ook omgehangen bij drie nieuweeredoctores.

Zie daarvoor de artikelen

-De ruimte zoals die door mensen wordtervaren

-Als het verschil tussen gas en vloeistofverdwijnt

-Zevenhonderd genetische mutaties op eenwebsite