Populaire communicatie-tracés stoppen

Body: 
De populaire studietracés mediapsychologie encommunicatiemanagement van de faculteit Sociale Wetenschappenworden opgeheven. Dit is het directe gevolg van het niet willenvervangen van hoogleraar massacommunicatie Groebel door hetopleidingsbestuur van psychologie.

De studenten die in september zijn begonnen met mediapsychologiezullen het volgens zakelijk directeur M. Wolters "nog moeilijkhebben om voldoende begeleiding te krijgen." Al twee jaar wordt bijpsychologie gesproken of mediapsychologie als apart tracé voorderdejaars moet blijven bestaan. Toen de vraag rees of de inseptember vertrokken Groebel vervangen moest worden, liet hetbestuur zich voornamelijk leiden door de benarde financiëlesituatie van psychologie. Omdat er geen nieuwe hoogleraar komt,moet ook de opleiding algemeen sociale wetenschappen (ASW) haartracé communicatiemanagement herzien.

Mediapsychologie is een populaire specialisatie. Momenteelvolgen ruim 110 studenten deze richting. Degenen die dit jaar zijngestart, is geadviseerd hun keuze te herzien. Voor de studenten inde afstudeerfase moeten nog nieuwe begeleiders worden gevondenomdat méér medewerkers bij massacomunicatie zijnvertrokken. Eerste- of tweedejaars studenten kunnen het tracémediapsychologie niet meer kiezen.

Geen enkele student heeft tot nog toe gereageerd op het advieseen ander tracé te kiezen. Wolters: "Dat is natuurlijk hungoed recht, maar het zal nog moeilijk worden om voldoendebegeleiding te garanderen. Er is inmiddels wel weer eencoördinator in functie die in elk geval met alle studenten inde afstudeerfase gaat bekijken wat voor begeleiding nodig is."

Volgens Wolters kleefden er altijd al grote nadelen aan decommunicatietak van psychologie. Ondanks de aanstelling van Groebelwas er te weinig - aan de onderzoekschool gekoppeld - onderzoek inhuis. Wolters geeft toe dat ASW door de keuze van de psychologen"heftig gehandicapt" wordt. Opleidingsdirecteur E. Elbers van ASWvoelt zich het slachtoffer van de grote broer. "Want wij hebbenaangedrongen op vervanging van Groebel."

De gevolgen van de tracéwijziging bij ASW zijn volgensElbers echter minder ingrijpend. Alle studenten die nucommunicatiemanagement doen, kunnen de ingeslagen weg blijvenvolgen. Vanaf volgend jaar wordt hettracé samengevoegd met hettracé identiteit en moraal. "Er zit een overlap in de twee.Studenten die het nieuwe tracé ingaan, kunnen zich in eenlatere fase nog wel specialiseren in communicatiemanagement."

GK