Prijzen ACCU fors verhoogd

Body: 
Cap Gemini heeft de prijs van computercursussen voorstudenten per 1 mei drastisch verhoogd. Voor een cursus Word 97 dievoorheen honderdtwintig gulden kostte, moet een student nuzeshonderd gulden betalen.

De prijsverhoging is vorige maand in alle stilte doorgevoerddoor de nieuwe eigenaar van het vroegere ACCU. Zelfs de voormaligeACCU-medewerkers die de cursus namens hun nieuwe werkgeververzorgen, werden verrast door de wel zeer abrupte verhoging van decursusgelden. Behalve de cursus Word gingen ook andere cursussenstevig in prijs omhoog. Zo moeten studenten voor eenInternet-inleiding voortaan 450 gulden neertellen in plaats van detot nu toe gangbare 90 en steeg de cursus Windows NT in waarde van400 naar 1200 gulden.

Cap Gemini ontkent dat er sprake is van een prijsverhoging.Volgens manager Ton de Jager lagen de feitelijke cursusprijzen alvoor de overname door Cap Gemini op het huidige niveau. Dat decursussen door het voormalige ACCU zo goedkoop aan studenten kondenworden aangeboden, kwam volgens hem omdat het college van bestuurhet verschil aanzuiverde.

Hoe ongemerkt Cap Gemini de prijsverhoging heeft doorgevoerdblijkt uit het feit dat zelfs universiteitssecretaris Kardux begindeze week nog van niets wist. Hoewel Kardux een verhoging van decursusgelden op zichzelf niet onlogisch zei te vinden, toonde hijzich tegenover het U-blad onaangenaam verrast over de omvangervan.

"Dat het ACCU de kosten voor studenten zo laag kon houden, kwamomdat het bedrijf een deel van de basisfinanciering die het van deuniversiteit kreeg, voor dit doel gebruikte. Nu diebasisfinanciering is gestopt, lag het voor de hand dat de prijzenwat hoger zouden komen te liggen. Maar een vervijfvoudiging vind ikwel erg veel van het goede. In deze situatie zou ik het nietonredelijk vinden als we onze studenten enigszins tegemoetkwamen."

Over de manier waarop het college van bestuur denkt in tegrijpen, kan Kardux op dit moment nog niets zeggen. Wel wil hijkwijt dat de cursusprijzen ook na een eventuele ingreep van hetcollege van bestuur waarschijnlijk niet op het oude lage niveauzullen terugkomen. De afspraak dat de ACCU-prijzen de eerste jarenniet zouden worden verhoogd, geldt wat hem betreft alleen voorlopende diensten en niet voor 'nieuw werk' zoals cursussen.

NV/EH

Zie ook het Redactioneel van dezeweek.