Promotie-onderzoek naar introductie Engelse tuin in Nederland

Body: 
Slingervormige paden, vijvers die op beken lijken, schijnbaarwillekeurig over het terrein verspreide bosschages en klassiekebeelden en tempels. Dat zijn de kenmerken van de Engelse tuinen diein de loop van de achttiende eeuw in ons land de grote mode werden,en die de voorliefde voor de Franse tuinarchitectuur in snel tempoverdrongen.

Promotie-onderzoek naar introductie Engelse tuin inNederland

Het waren welgestelde en vaak adellijke hommes de goût diede nieuwe landschapsstijl in ons land op hun landgoederenintroduceerden. Voor hen was een tuin geen strenge geometrischecompositie, maar een deel van het mythische Arcadië,woonplaats van Griekse goden en godinnen. In hun tuinen wilden zijdaarom zowel getuigenis afleggen van hun natuurliefde als van huneruditie. Vandaar ook de vele doolhoven, die de levensweg van demens moesten uitbeelden.

In een ruim zevenhonderd pagina's tellend 'magnum opus'beschrijft cultuurhistoricus Heimerick Tromp de introductie van deEngelse tuin in ons land onder meer aan de hand van de levensloopvan J.F.W. baron van Spaen van Biljoen. Deze deed - in het Frans -uitvoerig verslag van zijn reizen naar onder meer de Engelse tuinvan Storuhead (zie foto), die hij un chef d'oeuvre de bon goûtnoemde. Na terugkomst in ons land legde hij in de omgeving vanArnhem de buitenplaatsen Biljoen en Beekhuizen aan. Tromp noemt hetopmerkelijk dat veel initiatiefnemers als hun tuinarchitectenvertoefden in kringen van Vrijmetselaars. Op 27 april promoveerthij in Utrecht op het proefschrift met de fraaie titel Et inArcadia ego.

EH