Raad Geneeskunde niet akkoord met korting

Body: 
De personeelsgeleding in de faculteitsraadGeneeskunde stemt niet in met de aangekondigde korting vanéén procent over het jaar 1999. Ook in het ziekenhuisbestaat kritiek op het voornemen van het UMC-bestuur om in tebreken in de voor dit jaar vastgestelde budgetten.

"Ingrijpen in een lopend jaar kan echt niet. Zoiets leidt totonherstelbare schade aan onderwijs en onderzoek." Voorfaculteitsraadslid prof.dr. Hans van der Donk lag de zaak vorigeweek glashelder. Hij maakte onomwonden duidelijk dat een kortingover 1999 voor de personeelsfractie niet bespreekbaar is.

De discussie in de faculteitsraad over de vorige weekaangekondigde ombuigingen verliep overigens in een ontspannensfeer. "De facultaire onderdelen zullen niet aan het onmogelijkeworden gehouden", aldus decaan Stoof, die openhartig meedeelde dathij niet heeft staan applaudiseren bij het facultaire deel van debezuinigingsplannen. "Maar je staat voor de integratie. Dus dan kunje onmogelijk helemaal niets doen." De personeelsfractie liet zichechter niet overtuigen en weigerde in te stemmen met dit deel vande plannen.

De raad maakte zich ook zorgen over de toekomst van onderwijs enonderzoek. Namens zijn collega's eiste Van der Donk van het bestuurgaranties voor een eerlijke verdeling van de bezuinigingen overpatiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Stoof zegde de raad toedat het er alles aan zal doen om het onderwijs en het onderzoek inde periode tot 2004 overeind te houden.

Ook uit verschillende andere hoeken van faculteit en ziekenhuisis inmiddels bezwaar aangetekend tegen het plan om al dit jaar eenkorting door te voeren op de budgetten van de onderdelen. De Raadvan Bestuur zal zich de komende dagen over de zaak beraden en stelthet definitieve bezuinigingsplan op dinsdag 6 juli vast.

EH