Raad Rebo bereid tot compromis over faculteitsreglement

Body: 
De faculteitsraad van Recht, Economie, Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Rebo) is bereid om in te stemmen met het nieuwe door het college van bestuur gewijzigde faculteitsreglement. Voorwaarde is echter dat de relatie tussen de faculteit en de drie departementen overeenkomstig de wensen van de raad wordt vastgelegd in een nog op te stellen mandateringsregeling.

Met die uitspraak van de raad lijkt maandag een oplossing in zicht te zijn gekomen van het langdurige conflict over het nieuwe reglement van de Rebofaculteit. Inzet van het verschil van mening tussen enerzijds de faculteitsraad en anderzijds decaan Dorresteijn en het college van bestuur vormen de bevoegdheden van de departementshoofden en de raden van de drie departementen.

Het heetste hangijzer vormt de positie van de departementshoofden. De raad wil hen in hun eigen departement een grote mate van zeggenschap laten behouden over onderwijs en onderzoek; het college van bestuur wil die zeggenschap bij de decaan neerleggen. Volgens decaan Dorresteijn zal er bij aanname van het nieuwe reglement de facto echter weinig veranderen, omdat hij de departementshoofden aan zal stellen als vicedecaan. In die hoedanigheid behouden zij hun huidige macht.

De raadsleden, die vorige week door collegevoorzitter Van Rooy indringend waren gewezen op de noodzaak om voor 1 augustus met het reglement in te stemmen, lieten zich door Dorresteijn nog niet meteen overtuigen. Eerst willen zij inzicht krijgen in de mandateringsregeling, die bepaalt welke bevoegdheden door de decaan aan hoofden van departementen en afdelingen worden gedelegeerd. Dorresteijn zegde toe de raad die regeling op korte termijn toe te zenden.

EH