Wat is de Rachel Carson Scriptieprijs?

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk vanmilieuprofessionals en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Wie mag er meedoen?  

De wedstrijd staat open voor studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen die tussen 1-1-2016 en 1-6-2017 een scriptie hebben geschreven waarin een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling wordt gelegd. Scripties die al eerder voor deze prijs zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor deelname komen in aanmerking: bachelorscripties uit het HBO en masterscripties uit het WO. De HBO en WO scripties worden apart beoordeeld.

Wat kun je ermee verdienen?  

Er worden eerst zes scripties genomineerd, drie voor HBO en drie voor WO. Deze scripties krijgen ruim aandacht tijdens de bekendmaking van de winnaar op een feestelijke bijeenkomst op het VVM bureau op  23-11-2017. De genomineerden krijgen de kans hun scriptie daar te presenteren.

Verder biedt de VVM de winnaars de mogelijkheid om een publicatie over de scriptie te verzorgen in het tijdschrift Milieu, waardoor de scripties de aandacht krijgen van de 1500 milieuprofessionals binnen de VVM. De door de jury uit de genomineerden gekozen winnaar ontvangt een nader te bepalen geldbedrag van maximaal € 500,-.

Hoe ding je mee?

De student of diens docent stuurt uiterlijk  16-7-2017 een digitaal exemplaar (als PDF) van zijn of haar scriptie naar het bureau van de VVM. De scriptie moet tussen  1-1-2016 en 16-7-2017 zijn beoordeeld. Het afstudeerverslag moet vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de begeleidende docent, een volledig ingevuld inschrijvingsformulier, en een bewijs van beoordeling door de opleiding. 

Aanmelden  

Je kunt je aanmelden door het inschrijfformulier ingevuld te retourneren aan uaerub.[antispam].@vvm.info. Bij inschrijving is het noodzakelijk alle gevraagde documenten aan te leveren, zoveel mogelijk digitaal.

Hoe vindt de beoordeling plaats?  

De beoordeling vindt plaats door een jury die bestaat uit ervaren milieudeskundigen uit overheid, bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de universiteiten. De samenstelling van de jury is op dit moment nog niet bekend. Binnenkort vindt u op deze pagina nadere informatie over de samenstelling van de jury. 

Deze jury wordt bijgestaan door een voorselectiecommissie. De voorselectiecommissie leest alle ingezonden scripties en nomineert een zestal scripties (te weten 3 HBO bacherlorscripties en 3 WO masterscripties) voor de Rachel Carson Scriptieprijs. De genomineerde scripties worden door de jury beoordeeld. De jury wijst twee winnaars aan, één uit de HBO-inzendingen en één uit de WO-inzendingen.

Criteria

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van masterscripties uit het wetenschappelijk onderwijs:

  • Originaliteit van de onderzoeksaanpak: mate waarin de student erin is geslaagd om een aanpak te hanteren die niet tot de mainstream behoort. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde methoden verrassend te combineren, een nieuwe aanpak te ontwikkelen, of een aanpak uit een ander vakgebied op een milieuvraagstuk toe te passen.  
  • Toepasbaarheid van de resultaten in de milieupraktijk: mate waarin de student erin is geslaagd om resultaten te produceren die milieuprofessionals van dienst kunnen zijn in hun dagelijks werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitwerking van een bepaald concept, aanpak, proces, ontwerp, of aan de ontwikkeling van een meetinstrument.
  • Relevantie van het onderzoek, zowel maatschappelijk als wetenschappelijk: mate waarin het onderzoek dat de student heeft uitgevoerd een bijdrage levert aan het maatschappelijke debat over een bepaald milieuvraagstuk en/of aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, en de mate waarin het onderzoek een wetenschappelijke relevantie heeft, op het gebied van methode ontwikkeling, theorie toetsing, en/of toevoeging van inhoudelijke kennis over een bepaald vraagstuk.
  • Toegankelijkheid van de rapportage: mate waarin de student erin is geslaagd om een rapport te schrijven dat wordt gekenmerkt door een goede redactie, en door een heldere stijl, taal, en vormgeving.
  • Wetenschappelijkheid van het onderzoek: mate waarin de student in zijn onderzoek op een betrouwbare en valide manier data heeft verzameld en geanalyseerd, en de keuze voor gebruikte methoden heeft verantwoord.

De volgende criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van bachelorscripties uit het hoger beroepsonderwijs:

  • Originaliteit betreft het innovatief zijn van de aanpak en de creatieve toepassing van kennis en inzicht.
  • Toepasbaarheid betreft het bruikbaar zijn van de voorgestelde oplossing in de onderzochte praktijksituatie en mogelijkheden voor bredere toepassing.
  • Relevantie van het onderzoek betreft het belang en de meerwaarde van het onderzoek voor zowel de maatschappij als voor de beroepspraktijk.
  • Toegankelijkheid van de rapportage betreft de redactie, de stijl, het taalgebruik en de vormgeving.
  • Wetenschappelijkheid van het onderzoek blijkt uit het goede gebruik van een theoretisch kader en uit de goede vertaling daarvan naar de praktijk.