Rechten tobt met kosten Educatorium

Body: 
De faculteit Rechten heeft in een brief aan hetcollege van bestuur haar zorg geuit over de hoge kosten die gepaardblijken te gaan met het gebruik van het Educatorium. Het bestuurvan de faculteit heeft berekend ieder jaar 150.000 gulden kwijt tezijn voor de tentamen- en onderwijsruimtes van hetonderwijsgebouw.

De problemen rondom het Educatorium zijn ontstaan nadat defaculteit Sociale Wetenschappen, die het beheer van het gebouwtoegewezen heeft gekregen, dit voorjaar een tekort constateerde vanvijf ton. Vooral de schoonmaakkosten van het grotendeels glazengebouw vallen veel hoger uit dan begroot. Het college van bestuurbesloot hierop kort voor de zomer 200.000 gulden extra terbeschikking te stellen voor het onderhoud. De resterende 300.000gulden wordt door Sociale Wetenschappen volgens een verdeelsleuteldoorberekend aan de faculteiten die gebruik maken van hetEducatorium.

M. Klein, directeur van de faculteit Rechten, wil niet sprekenvan een brandbrief. "Op zich vinden we het niet onredelijk om alsgebruiker mee te betalen aan het onderhoud van tentamenzalen. Wijwillen het college echter wijzen op de problemen waar wij opstuitten. Als je faculteiten laat betalen voor iets dat vroegergratis was dan moet dat geld toch ergens vandaan komen. Voor onskomt dit aanzienlijke bedrag nu bovenop het facultaireexploitatie-tekort."

De faculteit is bang in de toekomst met soortgelijkekostenposten te worden geconfronteerd en pleit daarom voor eigenbudgetten voor faculteiten. De berekening die nu door SocialeWetenschappen wordt gehanteerd voor het Educatorium zou dangebruikt kunnen worden als vaste tariefstelling voor alle gebouwen.Klein zegt zich ervan bewust te zijn dat een dergelijke oplossingniet eenvoudig is te realiseren is. "Maar soms moet je dit soortdingen roepen."

Het college van bestuur heeft nog niet gereageerd op de briefvan de faculteit Rechten. Klein zegt nog niet op zoek te zijn naaralternatieven voor het Educatorium: "Onze studenten zitten na jareneindelijk in mooie zalen. We kunnen het hen niet aandoen weer teverhuizen."

XB