Reuma vroeg aanpakken

Body: 
Patiënten met reumatoïde artritis moeten ineen zo vroeg mogelijk stadium worden behandeld met een agressiefmedicijn. Die aanpak geeft patiënten meer kans om volwaardigte blijven functioneren dan de huidige behandelingen die zich vaakbeperken tot het remmen van de ziekte-activiteit.

Dat is de conclusie van Ellen van Jaarsveld, die deze weekpromoveerde op een studie naar de effecten van verschillende vormenvan medicatie bij patiënten met reumatoïde artritis (RA),een van de meest voorkomende en ernstigste vormen van reuma.Nederland telt 140.000 RA patiënten, die behalve metpijnstillers en ontstekingsremmers ook steeds vaker wordenbehandeld met middelen die al in een vroeg stadium de ziekteonderdrukken.

In 1990 werd in de Utrechtse regio gestart met een grootschaligonderzoek onder RA-patiënten om na te gaan welke behandelingop termijn tot de beste resultaten leidt. In het kader van ditzogeheten 'Utrechts Reumatoïde Artritis Cohort' wordeninmiddels ruim vijfhonderd patiënten gevolgd, die via drieverschillende strategieën worden behandeld.

Uit het onderzoek van Van Jaarsveld blijkt dat een zo vroegmogelijke behandeling met een agressief en snel-werkend medicijn natwee jaar tot de beste resultaten voor patiënten leidt. Ookuit maatschappelijk oogpunt moet die aanpak volgens Van Jaarsveldworden aanbevolen. Zij berekende dat een reumapatiënt desamenleving gemiddeld 11.500 gulden per jaar kost. Een medicijn datde ontwikkeling van reuma zo lang mogelijk onderdrukt, verdient duszowel voor het welbevinden van patiënten als uit het oogpuntvan kostenbesparing de voorkeur, stelt Van Jaarsveld. (EH)