Ruim vier miljoen voor onderwijsvernieuwing

Body: 
De Utrechtse universiteit stelt in 1999 ruim viermiljoen gulden uit het Innovatiefonds Onderwijs en Onderzoekbeschikbaar voor een aantal nieuwe grootschaligeonderwijsprojecten. Dat blijkt uit het onlangs verschenenverdelingsvoorstel van het college van bestuur. In totaal wordtkomend jaar twaalf miljoen gulden uit het IOO verdeeld.

In het verdelingsvoorstel wordt onder meer geld uitgetrokkenvoor de nieuwe, dan wel 'vernieuwde' opleidingen Economie,Milieukunde en Bedrijfs-, bestuurs- en organisatiekunde. Op hetgebied van de miliekunde wordt op dit moment gewerkt aan eenbundeling van alle bestaande initiatieven zowel op onderwijs- alsop onderzoekgebied. Ook de opleiding Natuurwetenschappen en Bedrijf& Bestuur zal bij de herschikking worden betrokken. Hetonderzoek zal worden gebundeld in een nieuw op te richtenCopernicus instituut.

Naast geld voor deze projecten trekt het college de komende vierjaar in totaal vijf miljoen gulden uit voor de verdergaandesamenwerking en afstemming van het onderwijs in de bèta-hoek.In de Letterenfaculteit gaat de komende vijf jaar anderhalf miljoengulden naar een nieuw op te zetten Expertisecentrum Moderne VreemdeTalen. In dat centrum zullen ook de al bestaande expertisecentraFrans en Duits worden ondergebracht.

Op onderzoekgebied komen in het jongste voorstel verschillendenieuwe initiatieven voor subsidie in aanmerking, waarbij opvalt dathet college van bestuur veel aandacht heeft voor onderzoek in dealfa-gamma hoek. Zo kan het onderzoeksinstituut voor Geschiedenisen Cultuur de komende vijf jaar rekenen op een miljoen gulden voorhet programma 'Nieuwe scenario's in de geesteswetenschappen'. Inhet kader van dit programma, waarvoor intensief zal wordensamengewerkt met onderzoekers uit Berkeley en het Getty ResearchCentre in Los Angeles, zal onderzoek worden geëntameerd rondactuele thema's zoals 'modernisme', 'eigentijdse cultuurkritiek' en'nieuwe media'.

Ruim een half miljoen gaat naar de faculteiten Rechten, Letterenen Sociale Wetenschappen als startbijdrage voor de inrichting vaneen Centrum voor Conflictstudies. In dit centrum gaan groepen uitde drie faculteiten samenwerken aan onderzoek naar het hanteren envoorkomen van nationale en internationale conflicten. Het Centrumgaat nauw samenwerken met het onlangs in Utrecht gevestigdeEuropean Platform Conflict Prevention.

Nog een nieuw Utrechts centrum wordt het Centrum voor AreaStudies, waarvoor een startbijdrage van een half miljoen in hetvooruitzicht wordt gesteld. In dit nieuw op te zetten centrum kande Utrechtse expertise op het gebied van gezondheids-, milieu-enmensenrechtenonderzoek in Zuidelijk Afrika, Latijns Amerika enZuid-Oost Azië beter zichtbaar worden gemaakt, hoopt hetcollege van bestuur. Behalve voor de eigen Utrechtse onderzoekerskan die grotere zichtbaarheid volgens het college ook van belangzijn voor het contact van de universiteit met overheden eninternationale donororganisaties.

EH