Ruimtelijke Wetenschappen opheffen?

Body: 
Het was niet voor het eerst dat de toekomst van de faculteitRuimtelijke Wetenschappen in Utrecht ter discussie stond. Maar debom die hoogleraar planologie Ton Kreukels deze maand in hetfaculteitsblad Questa liet afgaan, dreunt nog steeds na in degangen van het Van Unnikgebouw. Want het was wél voor heteerst dat iemand zo openlijk zijn twijfel uitsprak over hetbestaansrecht van de faculteit.

Kreukels deed zijn uitspraken in een interview over de toekomstvan de planologie. Volgens Kreukels mist het vak binnen RuimtelijkeWetenschappen de voeding van een 'brede waaier vansociaal-wetenschappelijke disciplines'. En hetzelfde geldt voorsociale geografie.

"Ik ben niet blind voor de voordelen van een 'status aparte'",zegt Kreukels in het interview met student Sanne Tromp. "Defaculteit heeft kunnen groeien en heeft over een lange periode goedgefunctioneerd. Maar uiteindelijk moeten de inhoudelijke argumentenhet zwaarst wegen. En dan concludeer ik dat de toegevoegde waardevan het gammadeel in deze faculteit al geruimte tijd beperktis."

Duidelijke taal van Kreukels en decaan Koster erkent dat hetinterview het nodige stof heeft doen opwaaien. Maar op de suggestiedat opsplitsing van de faculteit wellicht voor de hand ligt, zekernu de fysische geografie steeds nadrukkelijker aankoerst opsamenwerking binnen het Utrechtse geo-cluster (Aardwetenschappen enMeteorologie/Oceanografie), reageert Koster met een zeer beslist'Niet in het minst'.

"Wat Kreukels zegt, staat lijnrecht tegenover wat we zelf alsfaculteit ambiëren. Wij zien juist een belangrijke meerwaardein de ruimtelijke benadering die wij gemeenschappelijk hebben.Overigens ben ik niet tegen meer inhoudelijke samenwerking metSociale Wetenschappen. Onlangs heb ik een nota voorbij zien komenmet plannen voor een alfa-gammawaaier naar analogie van deUtrechtse bètawaaier. Daar sluit deze discussie goed bijaan."

EH