Ruzie over voorlichtingswijzer

Body: 
De Universiteit Utrecht wil dat er een nieuwevoorlichtingswijzer wordt gemaakt. Het exemplaar dat onlangs doorde Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) naarde scholen voor voortgezet onderwijs is gestuurd, staat vol fouten,zegt C. Jansen van het Universitair Strategisch Programma van deUU. De vrees bestaat dat dat ernstige gevolgen kan hebben voor hetaantal studenten dat zich volgend jaar zal aanmelden.

In de voorlichtingswijzer staan alle studies en opleidingengenoemd die te volgen zijn aan alle Nederlandse universiteiten. Dewijzer geeft informatie over de studies en vermeldt wanneer er opendagen zijn voor de verschillende opleidingen. De brochures zijninmiddels naar de middelbare scholen verzonden.

Een van de fouten is, dat de in 2000 te starten Utrechtsestudierichtingen domeingerichte economie en bestuurskunde wordentoegeschreven aan een andere universiteit. "Maar", zegt Jansen, "erstaan meer fouten in." Volgens hem worden opleidingen genoemd diewaarschijnlijk nog niet genoemd hadden mogen worden. "Maar dat zijnwe nog aan het uitzoeken."

Het hoofd voorlichting van de VSNU, J.W. Vos, erkent dat erfouten zijn gemaakt bij het maken van de brochure. "Er staanonvolkomenheden in het schema, maar alle schooldecanen zijn daarvaninmiddels op de hoogte. Als het gaat over de andere fouten zoalshet opnemen van bepaalde studies, zeg ik: zo ver ben ik nog niet.Utrecht moet nog met een heldere brief komen waarin al haarklachten staan. Mocht Utrecht gelijk hebben, dan is er zeker sprakevan een groot probleem."

Niet alleen de VSNU treft dan blaam, zegt Vos. Hij legt uit hoede brochure wordt gemaakt. "Alle voorlichters van alleuniversiteiten zitten in de redactiecommissie die de nieuwebrochure maakt. De inhoud wordt tweemaal teruggekoppeld naar allevoorlichters. Zij moeten toetsen of hun universiteit er goed instaat." Desondanks ligt de eindverantwoordelijkheid wel bij hetalgemeen bestuur van de VSNU, aldus Vos.

GK