Salarisverhoging aio's zorgt voor sneeuwbaleffect

Body: 
De faculteit Scheikunde overweegt om de salarissenvan haar promovendi substantieel te verhogen. De faculteit zietzich hiertoe gedwongen omdat Natuur- en Sterrenkunde haar aio's metingang van 1999 aanzienlijk meer is gaan betalen.

De Utrechtse natuurkunde-promovendi hebben hun loonsverhoging tedanken aan een besluit van het bestuur van de stichtingFundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Omdat die organisatie,gezien de toenemende concurrentie, steeds moeilijker aan kandidatenvoor promotieplaatsen kan komen, besloot het bestuur vorig jaar omde salarissen voor promovendi fors te verhogen. Het maandsalariswerd in het eerste jaar met 700 gulden verhoogd tot 2900 gulden, inhet tweede jaar krijgen FOM-promovendi er 500 gulden per maand bij,terwijl hun salaris in het derde jaar met driehonderd gulden omhooggaat. Daarmee blijft het inkomen van Utrechtse FOM-promovendioverigens nog fors achter bij dat van sommige van hun collega's aantechnische universiteiten, zoals in Delft, waar een aantal aio'svan start gaan met een maandinkomen van 3700 gulden.

Voor het bestuur van Natuur- en Sterrenkunde was het besluit vanFOM aanleiding om ook zelf in actie te komen. Omdat ongeveer dehelft van de tachtig tot honderd Utrechtse natuurkunde-promovendiin dienst is van FOM, zou binnen de faculteit een forserechtsongelijkheid ontstaan, zo vreesde het bestuur. Om dat tevoorkomen, zagen de Utrechtse fysici zich gedwongen het voorbeeldvan FOM met terugwerkende kracht te volgen. Gevolg was echter datde rechtsongelijkheid werd doorgeschoven naar onder meer het DebijeInstituut waar natuurkunde-promovendi nu opeens aanzienlijk meerverdienen dan hun scheikunde-collega's op dezelfde afdeling.

Directeur P. Hermans van de faculteit Scheikunde erkent dat zijnfaculteit nogal met de zaak in haar maag zit. "Nu Natuurkunde dezestap heeft gezet kunnen wij niet achterblijven. Dat gaat ons opjaarbasis meer dan drie ton kosten, want wij hebben in de faculteitin totaal ongeveer tachtig aio's rondlopen. Medio maart zullen wijeen besluit nemen. Ik denk dat wij de salarissen gaan verhogen; ikkan mij niet voorstellen dat we niet met Natuurkunde zullenmeegaan."

EH