Samenwerken in het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Body: 
AZU/WKZ en de Universiteit Utrecht zijn op dit momentdruk bezig met het vormgeven van de in 1997 ingezette samenwerkingin het zogeheten Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Doelhierbij is onderwijs, onderzoek en patiƫntenzorg beter teintegreren en eenheid van bestuur, beleid en beheer binnen hetsamenwerkingsverband te krijgen. Voor de medewerkers betekent ditonder meer dat zij voor het merendeel overgaan naar een anderewerkgever -het UMCU- en dat de arbeidsvoorwaarden gelijk geschakeldworden. Een nadere toelichting:

Werkgeverschap en rechtspositie

Een van de uitgangspunten van de samenwerking is eenheid tebrengen in werkgeverschap en in rechtspositie binnen het UMCU.Werkgeverschap en rechtspositie zijn nauw met elkaar verbonden,maar wel afzonderlijke aspecten in een arbeidsrelatie. Zo is hetmogelijk dat medewerkers in dienst zijn van de UU, maar dat deRechtspositieregeling van de Academische Ziekenhuizen (RRAZ) op henvan toepassing zijn. Dit levert in het kader van het UMCU driemogelijke situaties op:

1. De medewerker is in dienst van de UU en de CAO NederlandseUniversiteiten is van toepassing

2. De medewerker is in dienst van de UU en de RRAZ is vantoepassing

3. De medewerker is in dienst van het UMCU en de RRAZ is vantoepassing

De MFU en het AZU hebben vanaf het begin een voorkeuruitgesproken, dat zoveel mogelijk werknemers in dienst komen vanhet UMCU. Het College van Bestuur (CvB) heeft daarop besloten samenmet AZU/WKZ na te gaan of met de werknemersorganisaties afsprakenzijn te maken over de overgang van de werknemers naar het UMCU.

Daarbij is een voorbehoud gemaakt voor de positie van dehoogleraren.

Hoogleraren

Het CvB blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijsen onderzoek. Ze geeft dit onder andere vorm door benoeming,bevordering en ontslag van hoogleraren. Dit is dan ook een reden omhet werkgeverschap voor de groep hoogleraren te behouden.

Medisch specialisten

In landelijk verband zijn inmiddels afspraken gemaakt over dehonorering van medisch specialisten voor depatiƫntenzorg.Afgesproken is, dat de medisch specialisten in het AZU/WKZ nietlanger optreden als zelfstandig ondernemer. Ze komen in dienst vanhet ziekenhuis en vallen onder de RRAZ. Omdat de honoreringsregelvan de medisch specialisten met ingang van 1 juni 1999 is ingegaanis deze groep vooruitlopend op de vorming van het UMCU onder deRRAZ gebrachtNL

Ook alle overige hoogleraren binnen het UMCU vallen straks onderhet RRAZ. Dit om te voorkomen dat op bepaalde hoogleraren tweerechtspositieregelingen van toepassing zijn, of tussen hooglerarenonderling verschillende rechtsposities. Voor hen is situatie 2 vantoepassing.

Arbeidsvoorwaarden

Vertegenwoordigers van het CvB en het AZU/WKZ hebbenonderhandeld met een delegatie van de werknemersorganisaties uithet Lokaal Overleg en de Ondernemingsraad van het AZU/WKZ. Hierbijzijn de rechtsposities CAO NU en het RRAZ vergeleken en is eenprincipe-akkoord gesloten over de voorwaarden waaronder medewerkersvan de UU over zullen gaan naar het UMCU. In het akkoord zijnafspraken gemaakt over het behoud van bestaande individuele rechtenen een aantal overgangsregelingen voor RRAZ-arbeidsvoorwaarden.Verder is afgesproken dat zij die dat wensen gedurende een periodevan 5 jaar een nulaanstelling bij de UU kunnen behouden, mede methet oog op de toegang tot sport- en cultuurvoorzieningen of depersoneelsvereniging.

Medezeggenchap

Op het AZU/WKZ is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vantoepassing, terwijl door de UU gekozen is voor de ongedeeldemedezeggenschap op basis van de Wet op het Hoger onderwijs enWetenschappelijk onderzoek (WHW). De medezeggenschap in het UMCUmoet aan beide vormen voldoen. Wat betreft de eisen van de WOR isdit gemakkelijk: alle medewerkers van het UMCU krijgen actief enpassief kiesrecht voor de ondernemingsraad.

Op grond van de WHW kan in het Reglement van de U-raad een

uitbreiding van de kieskring worden geregeld voor zowel hetactief als het passief kiesrecht. Het personeel van het UMCUafkomstig van de MFU kan hiermee in de toekomst kiezen en verkozenworden voor de U-raad en de faculteitsraad. Bij nieuwUMCU-personeel wordt in de toekomst per persoon vastgesteld of zetot de kieskring van universitaire organen moeten wordentoegelaten. Omdat de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandighedenin het UMCU binnen het werkveld van de ondernemingsraad vallen, isdat van de faculteitsraad beperkt tot deinrichting van onderwijs ende wetenschapsbeoefening. Het is dan logisch om nieuwe medewerkersalleen in de kieskring op te nemen als medezeggenschap vanuit huntaken (onderwijs en onderzoek) gewenst is. In de onderhandelingenmet de werknemersorganisaties, die rond deze tijd van start gaan,zal worden gezocht naar een definitie die recht doet aan dituitgangspunt.