'Schaf proefschrift af'

Body: 
Schaf het proefschrift af als proeve vanwetenschappelijke bekwaamheid. Het selecteert vooral monomane enindividualistische onderzoekers voor een loopbaan in dewetenschap.

Dat schrijft prof.dr. Maurits Barendrecht, hoogleraarprivaatrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant, in hetTilburgse universiteitsblad Univers. Volgens hem zijn er beteremethoden om wetenschappers te selecteren en op te leiden.

Een proefschrift schrijven is een vereiste voor een loopbaan inde wetenschap. Maar die eis selecteert niet noodzakelijk de besteonderzoekers, vindt Barendrecht. Wie er níet in slaagt eenproefschrift te schrijven, kan best een goed onderzoeker zijn. Enwie wel vier jaar lang aan één boek kan werken, zal vaak"monomaan en individualistisch" zijn.

Ook als methode om jonge onderzoekers op te leiden, is hetproefschrift "problematisch". Voor begeleiders is het leerprocesvan hun promovendi vaak nauwelijks te doorgronden, omdat dietijdens het schrijven van dat ene boek alles moet leren: van hetstellen van de goede vragen tot het pakkend opschrijven van deresultaten.

Barendrecht pleit ervoor onderzoek te zien als "een vak als alleandere vakken", dat geleerd moet worden van ervaren collega's. Deleerlingen moeten niet meteen in het diepe gegooid worden. "Laat zedus beginnen met artikelen en pas als men daar echt toe in staatis, met een boek."

HO, HOP