Slachtoffertax past niet in Nederlandse cultuur

Body: 
Een opslag van vijf procent op boetes bedoeld voor dehulp aan slachtoffers, past niet in de Nederlandse rechtscultuur.Slachtofferhulp dient in ons land een verantwoordelijkheid van deoverheid te blijven.

Die conclusie trekt de Wetenschapswinkel Rechten in een rapportvoor Slachtofferhulp Nederland. In de VS betaalt iedereen die doorde rechter tot een geldboete wordt veroordeeld een opslag die isbestemd voor de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven ofovertredingen. Volgens Slachtofferhulp Nederland kan het invoerenvan een dergelijke opslag de hulpverlening aan slachtoffers ook inons land een exta impuls geven.

Het rapport van de Wetenschapwinkel erkent dat de invoering vaneen slachtoffertax niet op gespannen voet staat met het Nederlandsestrafrecht, maar vindt invoering om twee redenen ongewenst.Allereerst past een vaste opslag niet in de Nederlandserechtscultuur waar rechters, in tegenstelling tot hun Amerikaansecollega's, volledig vrij zijn bij het bepalen van de strafmaat.Bovendien zou het invoeren van een slachtoffertax ten koste kunnengaan van de solidariteit van medeburgers met slachtoffers, en vande verantwoordelijkheid die de overheid voelt voor de veiligheidvan haar burgers.

Volgens het rapport verdient een systeem waarin de overheid devolledige verantwoordelijkheid behoudt voor de hulpverlening aanslachtoffers daarom in ons land de voorkeur. (EH)