Sluiproute bij selectie Geneeskunde-studenten?

Body: 
Toen zo'n twee jaar geleden duidelijk werd dat de medischefaculteiten in de toekomst wellicht tien procent van hun studentenbuiten de loting om zouden mogen selecteren, was decaan Adriaansensvan het University College (UCU) er als de kippen bij. Als hij zijnafgestudeerden perspectief kon bieden op een vervolgopleiding ineen soort Nederlandse pendant van de Amerikaanse 'medical school',dan zou dat een niet onaantrekkelijk extra instrument zijn omstudenten te werven.

Omdat de Utrechtse medici er wel brood in zagen om hetUCU-diploma als een van de selectiecriteria te hanteren voor de 25plaatsen die zij vanaf volgend jaar zelf mogen toewijzen, was eendeal snel gesloten. Naast afgestudeerden van het HBO en studentenmet een doctoraal in de farmacie of de biologie zijn ook een stukof acht afgestudeerden van het UCU in het jaar 2000 van hartewelkom in het Stratenum. Uiteraard op voorwaarde dat zij door demedische faculteit zullen worden geaccepteerd.

Het leek een heldere afspraak, die kort voor de zomer door beidepartijen werd bevestigd. De verbazing bij Geneeskunde was dan ookgroot toen men kort daarna werd benaderd door studenten die er almin of meer vanuit gingen dat zij na drie jaar College bijGeneeskunde konden beginnen. "Er worden toezeggingen gedaan die wijniet kunnen waarmaken", mopperde decaan Stoof van Geneeskunde. "HetCollege moet geen sluiproute worden voor uitgelotegeneeskundestudenten. Daar gaan wij deze week nog met de heerAdriaansens over spreken. We moeten de klokken snel weer gelijkzetten."

Adriaansens reageert verbaasd. "Ik weet echt niet wat men bijGeneeskunde bedoelt. Er zijn heldere afspraken gemaakt voor dejaren 2000 en 2001 en daar houd ik mij aan. Misschien dat deverkeerde suggestie is gewekt door een persbericht van het collegevan bestuur, waarin de mogelijkheid om na het UCU in te stromen bijGeneeskunde wordt genoemd. Maar dat kan mij toch moeilijk wordenverweten. Ik heb dat persbericht niet bedacht."

EH